Ulkoilututkimus 2019

Luonnon virkistyskäyttö III pilotti (LVVI3)

 

Mitä tutkitaan?

Luonnonvarakeskus (Luke) tekee valtakunnallisia luonnon virkistyskäytön inventointeja (LVVI) kymmenen vuoden välein ja niiden avulla selvitetään luonnon virkistyskäytössä tapahtuvia muutoksia. Ensimmäinen ulkoilututkimus tehtiin 1998-2000 ja toinen 2009-2010. Keväällä 2019 toteutetaan kolmannen kerran pilotointi. Kyselytutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. 

Mihin tietoja käytetään?

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen inventoinnin kolmannen vaiheen (LVVI3) tarkoituksena on jatkaa luonnon virkistyskäytön seurantatutkimusta Suomessa ja tuottaa perustietoa luonnon virkistyskäytön ja kotimaisen luontomatkailun kysynnästä. Tuloksena saadaan päivitetyt Suomea koskevat ulkoilutilastotiedot. LVVI3-pilotoinnin keruussa keskitytään tiedonkeruuprosessin toimivuuden testaamiseen, karttasovellusten ja Webropol-lomakkeen yhteensovittamiseen. Lähtökohtana on saada mahdollisimman toimiva tiedonkeruuratkaisu sekä vastaajalle että luotettava ratkaisu kerättävän tiedon laadun näkökulmasta. Tutkimuksen rahoituksesta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Luke.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tutkimukseen on satunnaisesti poimittu 3000 iältään 15-80 -vuotiasta Uudellamaalla asuvaa. Tiedonkeruu tehdään web-kyselynä suomen- ja ruotsinkielellä. Luonnonvarakeskus toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja Tilastokeskus toimii henkilötietojen käsittelijänä. Kysymyksiin vastataan nimettömänä. Tilastokeskus poistaa aineistosta kaikki tunnistetiedot, ennen kuin aineisto luovutetaan Luken tutkijoille. Tulokset julkaistaan tilastoina ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia.

Miten kyselyyn vastataan?

Otokseen poimituille henkilöille lähetetään saate-/motivointikirje, jossa on vastaamista varten linkki ja kullekin vastaajalle tunnukset vastaamista varten. Vastaamattomille henkilöille lähetetään muistutuskirje sekä sähköposti-/tekstiviestimuistutus. Mahdollisimman monen otokseen osuneen osallistuminen varmistaa, että tutkimustulokset antavat kattavan ja oikean kuvan uusmaalaisten ulkoilutottumuksista.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Yhteystiedot

Tilastokeskus:
yliaktuaari Johanna Koivula, puh. 029 551 3571, johanna.koivula@stat.fi
yliaktuaari Markku Nieminen, puh. 029 551 2519, markku.nieminen@stat.fi

Luke:

Tutkija Marjo Neuvonen puh. 029 532 5406, marjo.neuvonen@luke.fi

Tutkija Tuija Lankia puh. 029 532 2100, tuija.lankia@luke.fi

 

Lisätietoa

https://www.luke.fi/projektit/lvvi3p/

 

Tutkimusmateriaali

Saatekirje (pdf)
Tutkimuksen esite (pdf)

Ulkoilukertojen laskentataulukko (pdf)