Työelämän käytännöt ja niiden muutos

Mitä tutkitaan?

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa työelämän tilaa ja muutoksia sekä tunnistaa, millaisia keskeisiä kehittämistarpeita johto ja henkilöstö näkevät työorganisaatioissaan ja työyhteisöissään. Kysely on osa hallitusohjelmaan kuuluvaa TYÖ2030-ohjelmaa, joka tähtää tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävien toimintatapojen tunnistamiseen ja edistämiseen työelämässä. Tutkimus auttaa ymmärtämään, miten työpaikkojen käytännöt ovat yhteydessä niiden tuloksellisuuteen, työyhteisöjen toimivuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkkokyselyllä kevään 2022 aikana. Kysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Tiedonkeruu on kertaluonteinen.

Tutkimukseen on valittu satunnaisesti Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta noin 7000 Suomessa asuvaa palkansaajaa, jotka työskentelevät sellaisissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä, joissa työnantajan edustaja on jo aiemmin vastannut vastaavaan kyselyyn.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jossa heitä kehotetaan osallistumaan tutkimukseen verkkolomakkeella. Kirjeessä on ohjeet verkkolomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee vastaamaan. 

Jos olet saanut kutsun tutkimukseen, voit siirtyä verkkolomakkeelle allaolevasta kirjautumislinkistä. 

Kirjaudu

Osallistuminen ei edellytä mitään erityisiä tietoja, eikä verkkokyselyyn tarvitse valmistautua ennakkoon.

Tutkimuksesta saatava hyöty

Tutkimusaineistoa hyödynnetään käytännön työelämän kehittämistoiminnan tukena. Tutkimus tuottaa lisäymmärrystä muun muassa työnantajien ja työntekijöiden toisinaan ristiriitaisista käsityksistä työelämän tilanteesta. Havaitsemalla mahdolliset ristiriidat suomalaista työelämää voidaan kehittää parempaan suuntaan.

Missä tietoja julkaistaan?

Aineistosta analysoituja tuloksia raportoidaan Työterveyslaitoksen työelämätiedon verkkopalvelussa, tutkimushankkeen perusjulkaisuissa ja tieteellisissä julkaisuissa. Työterveyslaitos luovuttaa hankkeessa kerätyn aineiston myöhemmin tunnistamattomassa muodossa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa. Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.  Tilastokeskus poistaa aineistosta kaikki tunnistetiedot, ennen kuin aineisto luovutetaan Työterveyslaitoksen tutkijoille.

Kirje tutkimukseen valituille (pdf)

Tutkimusesite (pdf)

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleinen etu.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Työterveyslaitos.

Henkilötietojenkäsittelystä (ml. rekisteröidyn oikeudet) kerrotaan tarkemmin täällä:
https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/tyoelamainnovaatiot/meadow-tutkimus

Lisätietoja tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista osoitteesta: www.stat.fi/tietosuoja

Aineiston luovutus ja säilytys

Tilastokeskus luovuttaa kerätyn aineiston Työterveyslaitokselle ilman suoria tunnistetietoja (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot). TTL ja Tilastokeskus säilyttävät aineistoa toistaiseksi. TTL luovuttaa saamansa aineiston myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön. Tietoarkisto voi toimittaa aineiston vain rekisteröityneille asiakkaille, jotka sitoutuvat noudattamaan tutkimusaineistoja koskevia käyttöehtoja.

Yhteystietojen lähde

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta.

Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Lisätiedot

Työterveyslaitos: 
Tuomo Alasoini
tutkimusprofessori, tutkimuksen johtaja 

tuomo.alasoini@ttl.fi


Kirsikka Selander 
erikoistutkija

kirsikka.selander@ttl.fi

p. 030 4741/vaihde

 

Tilastokeskus: 
tyopaikkatutkimus@stat.fi
p. 029 551 1000/vaihde