Työelämä tänään

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus kerää tietoja Tampereen yliopiston Työelämä tänään -tutkimukseen. Tutkimus on jatkoa vuonna 2011 järjestetylle vastaavalle tiedonkeruulle. Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto.  Aihepiirejä ovat muun muassa työtyytyväisyys, työn kuluttavuus ja mahdollisuudet vaikuttaa omiin työtehtäviin ja -aikatauluihin. Lisäksi kartoitetaan mahdollisia työtilanteessa tapahtuneita muutoksia.

Kaikki tällä tutkimuskierroksella mukana olevat vastaajat olivat viisi vuotta sitten töissä. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on kuitenkin olennaista saada tietoa muuttuneistakin elämäntilanteista, joten myös työttömäksi jääneiden, eläkkeelle siirtyneiden tai opiskelemaan lähteneiden vastaaminen on hyvin tärkeää.

Miksi tutkimus tehdään?

Tutkimus tehdään, jotta työelämässä tapahtuvista muutoksista saadaan mahdollisimman tarkkaa tietoa. Näin niiden vaikutuksia ihmisten arkeen ja hyvinvointiin voidaan ymmärtää paremmin. Lisäksi on tärkeää, että julkinen keskustelu ja työelämää koskevat poliittiset päätökset perustuvat oikeaan tietoon, jota saadaan ainoastaan ihmisiltä kysymällä.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tutkimuskutsut on postitettu syyskuun lopussa kaikille, jotka vastasivat Työelämä tänään -tiedonkeruuseen viisi vuotta sitten ja antoivat silloin luvan lähestyä itseään uudelleen, mikäli tiedonkeruusta järjestetään uusi tutkimuskierros.

Tällä kertaa vastaaminen on mahdollista myös verkossa. Nettivastaamiseen tarvittavat tunnukset löytyvät saatekirjeen oikeasta yläkulmasta.

Tiedonkeruu toteutetaan syksyn 2016 aikana, ja tutkimustulokset julkaistaan tammikuussa 2018.

Tutkimuksen etenemistä voi seurata täällä: https://anttisaloniemi.wordpress.com. Samassa osoitteessa voi tutustua myös edellisen tutkimuskierroksen tuloksiin.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Kaikki vastaajien tunnistamisen mahdollistavat tiedot poistetaan ennen aineiston luovuttamista Tampereen yliopistolle. Yliopiston tutkimusryhmä käsittelee aineistoa ainoastaan tilastollisin menetelmin. Yksittäisiä vastaajia ei ole mahdollista tunnistaa myöskään valmiin tutkimuksen julkaisuista tai muista materiaaleista.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt saavat lokakuun alussa postitse kotiinsa kirjeen, jossa kerrotaan tiedonkeruusta. Kirjeen oikeassa yläkulmassa on laatikko, josta löytyvät sähköisen kyselylomakkeen osoite sekä lomakkeelle kirjautumiseen vaadittavat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat.

Kirjautumisen jälkeen lomake opastaa vastaamisessa. Kaikki kysymykset liittyvät vastaajan omaan elämään ja kokemuksiin, ja niihin on tarjolla valmiit vastausvaihtoehdot. Vastaaminen ei edellytä erityisiä tietoja tai taitoja, eikä siihen tarvitse valmistautua ennakkoon.

Osallistuminen varmistaa, että tutkimustulokset antavat mahdollisimman kattavan ja oikean kuvan ihmisten työhön liittyvistä kokemuksista ja näkemyksistä.

Lisätiedot

Tilastokeskus, Tiedonhankinta-yksikkö, Tiedonkeruiden toteutus:

Tutkija Henna Attila

henna.attila@stat.fi

puh. 029 551 3378

 

Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö:

Professori Antti Saloniemi

antti.saloniemi@uta.fi

050 462 7394

Internet-sivut:

Tutkimuksen kotisivut: https://anttisaloniemi.wordpress.com

Tutkimusmateriaali:

Saatekirjeet (pdf)

Esite (pdf)