Enkät om kommunernas och samkommunernas budgetar och ekonomiplaner 2018

Vad undersöker man?

Statistikcentralen efterfrågar på uppdrag av Finansministeriet uppgifter om kommunernas och samkommunernas budgetar och ekonomiplaner för åren 2018–2020. När det gäller budgetarna för åren 2018 och 2019 samt ekonomiplanen för år 2020 ifylls externa verksamhetsinkomster och -utgifter, investeringar, lånestock samt verksamhets- och investeringsbeloppet.

För att uppskatta de ekonomiska verkningarna av vårdsreformen frågas separat efter uppgifter om nettokostnaderna för social- och hälsovård samt räddningsväsendet. Det är fråga om ytterst viktiga uppgifter då man uppskattar de kostnader som överförs från kommunerna till landskapen i samband med vårdreformen.

Varför görs undersökningen?

Datainsamlingen genomförs för att kommunernas och samkommunernas ekonomiplaner i framtiden kan beaktas bättre än tidigare vid beredningen av både det nationella finanspolitiska beslutsfattandet och kommunernas och samkommunernas eget beslutsfattande. Uppgifterna från enkäten utnyttjas också i de kommunvisa beräkningarna av vård- och landskapsreformen.

När och hur samlar man in uppgifter?

Besvarandet sker på internet. Statistikcentralen skickar i december en inbjudan per e-post till kommunernas kontaktpersoner för statistiken. I e-postmeddelandet finns en svarslänk via vilken man kommer till enkäten. Svarstiden pågår fram till 7.1.2019.

Publiceringen av uppgifterna

Resultaten från datainsamlingen offentliggörs i februari 2019. Uppgifterna som samlats in är tillgängliga för alla kommuner. Ett sammandrag av uppgifterna kommer att sammanställas på FM:s webbplats. Där kan man granska de insamlade uppgifterna efter kommun och område.

Hur besvaras enkäten?

Svarslänken och det elektroniska följebrevet sänds till den persons e-post som har angetts som kommunens kontaktperson. Dessutom sänds ett meddelande om datainsamlingen till kommunens registratorskontor.

 

Alla anvisningar för att besvara enkäten finns på blanketten. Den som fyller i blanketten kan dock läsa rekommendationen JHS 199 Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner.

Kontaktpersonerna för statistiken över kommunernas ekonomi kan vid behov i vårdfrågor stöda sig på innehållsbeskrivningen för uppgiftsklassificeringen i Statistikcentralens statistik över kommunekonomin.

Om länken har gått till fel person eller om kontaktpersonen inte kan svara på enkäten fram till den 7 januari ber vi att enkäten förmedlas till de personer som ansvarar för kommunens eller samkommunens ekonomi. Mera information och en ny länk fås genom att kontakta Statistikcentralens adress talousarviokysely@stat.fi.

 

Följebrev (pdf)

Modellblankett: kommuner (pdf)

Modellblankett: samkommuner (pdf)

Tilläggsinformation

Finansministeriet

Uppgifter om nettokostnader (vård och räddning):

Finansrådet Markku Nissinen

markku.nissinen@vm.fi / tfn 029 553 0314

Annat om innehållet:

Konsultativ tjänsteman Vesa Lappalainen

vesa.lappalainen@vm.fi / tfn 029 553 0389

 

Finlands Kommunförbund

Sakkunnig Mikko Mehtonen

mikko.mehtonen@kuntaliitto.fi / tfn 050 592 8986

 

Statistikcentralen

Svarslänkar, användning av blankett,

nya kontaktpersoner osv. talousarviokysely@stat.fi