Sukupolvien ketju -tutkimus

Tilastokeskus kerää tietoja Sukupolvien ketju – Sukupolvien välinen vuorovaikutus Suomessa -tutkimukseen. Kyselyaineiston tilaajana toimii ja tutkimuksen toteuttaa Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. Tiedonkeruu tehdään nyt kolmatta kertaa. Aiemmat tiedonkeruut toteutettiin vuosina 2007 ja 2012.

Mitä tutkitaan?

Sukupolvien ketju -tutkimuksessa pureudutaan sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen kohteina ovat vuosina 1945–1950 syntyneiden suurten ikäluokkien edustajat ja heidän lapsensa.

Tutkimuksessa kerätään tietoa paitsi sukulaisten myös ystävien välisestä yhteydenpidosta ja avunannosta. Tällainen ihmisten välinen epävirallinen apu jää virallisten tilastojen saavuttamattomiin. Sen laajuudesta voidaan kuitenkin saada tietoa kysymällä.

Keneltä tietoja kerätään?

Mukaan on kutsuttu 3 500 suurten ikäluokkien, eli vuosina 1945–1950 syntyneiden edustajaa ja 3 500 näiden aikuista lasta. Osa mukaan kutsutuista on vastannut tutkimukseen aiempina tutkimuskertoina ja haluaa osallistua tälläkin kertaa. Osa taas saa kutsun tutkimukseen nyt ensimmäistä kertaa.

Koska emme voi kutsua kaikkia Suomessa asuvia mukaan tutkimukseen, on vastaajat valittu satunnaisesti edustamaan omaa sukupolveaan ja aluettaan. Mukaan arvottua henkilöä ei voi korvata toisella henkilöllä.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkko- ja postikyselyllä syksyn 2018 ja syksyn 2019 aikana.

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jonka jälkeen he voivat vastata kyselyyn internetissä kirjeen tunnusta ja salasanaa käyttäen. Kyselyyn on mahdollista vastata myös paperilomakkeella. Osallistuminen ei edellytä mitään erityisiä tietoja tai taitoja, eikä tutkimukseen tarvitse valmistautua ennakkoon.

Kirjaudu sisään internetlomakkeelle tästä linkistä: www.tilastokeskus.fi/vastaa

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa julkaistavista tutkimustuloksista.

Halutessaan vastaaja voi osallistua jatkotutkimukseen antamalla kyselyn lopussa yhteystietonsa.

Henkilötietojesi käsittelyoikeus Sukupolvien ketju -tutkimuksessa perustuu Suomen lakiin ja EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan yleiseen etuun. Tilastokeskus on poiminut tutkimukseen kutsuttavien yhteystiedot väestötietojärjestelmästä. Tutkimusaineistoa varten Tilastokeskus täydentää antamiasi tietoja hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla alkaen vuodesta 1970. Näitä tietoja ovat esimerkiksi koulutukseen, ammattiin, työllisyyteen, tuloihin ja perheeseen liittyvät tiedot, kotitalouden kokoon ja tyyppiin liittyvät tiedot sekä asumiseen ja alueeseen liittyvät tiedot.

Tilastokeskus luovuttaa aineiston nimettömänä Sukupolvien ketju -tutkimushankkeen tutkijoille. Jatkotutkimuksia varten Väestöliitto voi luovuttaa aineiston talous- ja yhteiskuntatieteellisiin tutkimuksiin. Luovuttaminen tehdään aina nimettömänä, eikä tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ole mahdollista. Kyselyn vastauksista muodostettu aineisto arkistoidaan nimettömänä myös Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan Tietoarkistoon. Tutkimuksen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/gentrans/.

Lisätietoa

Tiedonkeruusta vastaavat Tilastokeskuksessa:

Yliaktuaari Anna-Riikka Aarnio, puh. 029 551 3555
Tutkija Riina Nyberg, puh. 029 551 2480 

sukupolvikysely@stat.fi

 

Tutkimuksesta vastaavat Väestöliitossa ja Turun yliopistossa:

Dosentti Mirkka Danielsbacka
etunimi.sukunimi@utu.fi

 

 

Sukupolvien ketju -tutkimushankkeen internet-sivut:
https://blogs.helsinki.fi/gentrans/ajankohtaista/

 

Tutkimusmateriaali:

Saatekirje (pdf)

Esite (pdf)