Pientalojen lämmitysenergian käyttö

Mitä tutkitaan ja kuka tietoja käyttää?

Lomakkeen kysymykset koskevat pientalon lämmönlähteitä ja energiankulutusta, polttopuun käyttöä kiinteistöllä sekä uusiutuvan energian lähteitä. Nämä tiedot on mahdollista saada vain rakennusten asukkailta tai omistajilta.

Kyselyn tulosten käyttäjiin kuuluvat Luonnonvarakeskus, Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskus, metsä- ja energiatoimialojen järjestöt, yksityiset yritykset, tutkimuslaitokset, tiedotusvälineet ja kansainväliset järjestöt. Tuloksia voi myös hyödyntää jokainen pientalon omistaja tai haltija. Tulokset julkaistaan Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen internet-sivuilla.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internet- ja postikyselyllä. Tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2017 huhti–kesäkuun aikana. Tutkimuksessa on mukana yhteensä 10 000 omakoti-, pari- ja rivitaloa, kesämökkiä ja maatilaa. Kyselyyn valitut on satunnaisesti poimittu Tilastokeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteristä.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen ja he voivat vastata kyselyyn oman valintansa mukaan joko internet- tai paperilomakkeella. Kirjeessä on ohjeet internet-lomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee vastaamaan.

Täytetty paperilomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Lisätietoja

Lämmitysenergian käyttö:

Virve Rouhiainen, puh. 029 551 3527, virve.rouhiainen@stat.fi

Kari Grönfors, puh. 029 551 2728, kari.gronfors@stat.fi

Leena Timonen, puh. 029 551 2518, leena.timonen@stat.fi

Polttopuun käyttö:

Jukka Torvelainen, puh. 029 532 5127, jukka.torvelainen@luke.fi