Juomatapatutkimus 2016

Mitä tutkitaan?

Juomatapatutkimus 2016 -tutkimus alkoholiasenteista ja juomatavoista on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) teettämä haastattelututkimus, jonka Tilastokeskus toteuttaa nyt kolmatta kertaa. Juomatapatutkimuksilla on Suomessa pitkä historia – niitä on tehty vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein. Tutkimuksella kerätään tietoa suomalaisten alkoholin käytöstä ja alkoholiin liittyvistä mielipiteistä.

Tilastokeskus ja THL toteuttavat tutkimuksen yhteistyönä. Tilastokeskus kerää aineiston ja THL raportoi tutkimustulokset.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot haastatteluin elokuun ja marraskuun välisenä aikana. Tutkimukseen on poimittu Suomessa asuvista 15–80-vuotiaista satunnaisesti 3900 henkilöä.

Jokainen haastateltava edustaa vastauksillaan noin tuhatta suomalaista eikä tutkimukseen valittua voi korvata toisella henkilöllä. Haastattelututkimukseen osallistuminen varmistaa, että päättäjillä on kattava ja oikea kuva suomalaisten juomatavoista ja alkoholin käyttöön liittyvistä asenteista. ’

Tietosuoja

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimusaineistosta poistetaan yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot ennen kuin se luovutetaan tutkijoille tutkimuskäyttöön. Tutkimustulokset raportoidaan siten, ettei yksittäisiä vastauksia voida tunnistaa.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jonka jälkeen tilastohaastattelija ottaa heihin yhteyttä sopiakseen haastattelusta. Haastattelu tehdään kasvokkain. Osallistuminen ei edellytä mitään erityisiä tietoja tai taitoja, eikä haastatteluun tarvitse valmistautua ennakkoon.

Lisätiedot

www.thl.fi/juomatapatutkimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL):

erikoistutkija Pia Mäkelä, puh. 029 524 7159, etunimi.sukunimi@thl.fi

erikoistutkija Janne Härkönen, puh. 029 524 7168, etunimi.sukunimi@thl.fi

Tilastokeskus, tiedonhankintayksikkö, tiedonkeruiden toteutus:

tutkija Päivi Hokka, puh. 029 551 3557, paivi.hokka@stat.fi

tutkija Riina Nyberg, puh. 029 551 2480, riina.nyberg@stat.fi