Ilmastonmuutos ja työ

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus toteuttaa Työterveyslaitoksen (TTL) toimeksiannosta Ilmastonmuutos ja työ -tutkimuksen, joka selvittää palkansaajien käsityksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista työelämään. Kysely on osa Työterveyslaitoksen tutkimusta ”Ilmastonmuutos ja työ – systemaattinen tiedonkeruu ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä työelämävaikutuksista” (2020–2023). 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa muun muassa siitä, mitä mieltä palkansaajat ovat ilmastonmuutoksesta, miten ilmastonmuutos vaikuttaa työpaikkojen toimintaan ja työn sisältöön eri ammattialoilla, ja millaisia toimenpiteitä työpaikoilla on tehty ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkko- ja postikyselyllä vuoden 2022 maalis-kesäkuun aikana. Kysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Tutkimukseen on valittu satunnaisesti Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston perusteella 5000 Suomessa asuvaa 18–67-vuotiasta palkansaajaa.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jossa heitä kehotetaan osallistumaan tutkimukseen verkkolomakkeella. Kirjeessä on ohjeet verkkolomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee vastaamaan. Verkkolomakkeelle voi kirjautua allaolevasta linkistä. 

Kirjaudu

Myöhemmässä vaiheessa vastaamattomille lähetetään paperilomake. Täytetty paperilomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu. 

Mihin tietoja käytetään?

Tutkimusaineistoa käytetään tutkimushankkeen perusraportissa sekä tieteellisissä artikkelijulkaisuissa ja väitöskirjatutkimuksessa. Tutkimusaineistoa voidaan lisäksi hyödyntää mahdollisessa ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksia kartoittavassa seurantatutkimuksessa. Tutkimuksessa kerättyjen tietojen pohjalta tutkijat voivat tehdä käytännön toimenpide-ehdotuksia päätöksentekijöille. Työterveyslaitos luovuttaa hankkeessa kerätyn aineiston myöhemmin tunnistamattomassa muodossa Yhteiskunta-tieteelliseen tietoarkistoon tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön.

Missä tietoja julkaistaan?

Aineistosta analysoituja tuloksia raportoidaan Työterveyslaitoksen työelämätiedon verkkopalvelussa (www.tyoelamatieto.fi) ja tieteellisissä julkaisuissa.

Tietosuoja

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Tilastokeskus poistaa aineistosta kaikki tunnistetiedot, ennen kuin aineisto luovutetaan Työterveyslaitoksen tutkijoille.

Kirje tutkimukseen valituille (pdf)

Tutkimusesite (pdf)

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleinen etu.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Työterveyslaitos.

Henkilötietojenkäsittelystä (ml. rekisteröidyn oikeudet) kerrotaan tarkemmin täällä: www.ttl.fi/tietoa-meista/tietosuoja/hankkeiden-ja-tutkimusten-tietosuoja/ilmastonmuutos-ja-tyo
Lisätietoja tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista osoitteesta: www.stat.fi/tietosuoja

Aineiston luovutus ja säilytys

Tilastokeskus luovuttaa kerätyn aineiston Työterveyslaitokselle ilman suoria tunnistetietoja (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot). TTL ja Tilastokeskus säilyttävät aineistoa toistaiseksi. TTL luovuttaa saamansa aineiston myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön. Tietoarkisto voi toimittaa aineiston vain rekisteröityneille asiakkaille, jotka sitoutuvat noudattamaan tutkimusaineistoja koskevia käyttöehtoja.

Yhteystietojen lähde

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta.

Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Lisätietoja

Työterveyslaitos:
Tuomo Alasoini
tutkimusprofessori, tutkimuksen johtaja
p. 050 564 6140, tuomo.alasoini@ttl.fi

Arja Ala-Laurinaho
vanhempi asiantuntija, projektipäällikkö
p. 040 562 0906, arja.-ala-laurinaho@ttl.fi

Fanni Moilanen
Tutkija
p. 050 576 1356, fanni.moilanen@ttl.fi

 

Tilastokeskus:
Yliaktuaari Päivi Hokka, p. 0295 513 557,
paivi.hokka@stat.fi

Tutkija Riina Nyberg, p. 0295 512 480
riina.nyberg@stat.fi