Tutkimus ihmissuhteista, seksuaalisista elämäntyyleistä ja asenteista 2015

Mitä tutkitaan?

Finsex 2015 -tutkimus, eli tutkimus ihmissuhteista, seksuaalisista elämäntyyleistä ja asenteista koskee suomalaisten ihmissuhteita ja seksuaalisuutta. Tätä vastaava kyselytutkimus on tehty aikaisemmin vuosina 1971, 1992, 1999 ja 2007. Tutkimusten tulokset muodostavat aikasarjan, josta nähdään, miten suomalaisten seksuaalisuutta koskevat asenteet ja käyttäytyminen ovat muuttuneet ajan kuluessa. Tuloksia on myös käytetty kansainvälisissä tieteellisissä vertailuissa. Kyselyllä kerättäviä tietoja tarvitaan, kun suunnitellaan neuvonta- ja terapiapalveluita Väestöliitossa ja laajemmin terveydenhuollossa. Tietoja käytetään myös apuna, kun kehitetään nuorisolle suunnattua neuvontaa.

Tilastokeskus ja Väestöliitto toteuttavat tutkimuksen yhteistyönä. Väestöliitto on laatinut tutkimuskysymykset ja Tilastokeskus kerää aineiston. Väestöliitto raportoi tutkimustulokset.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internetkyselyllä ja paperilomakkeella. Tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2015 maalis - toukokuun aikana.

Tutkimukseen on satunnaisesti poimittu 6 000 Suomessa asuvaa 18 - 79 -vuotiasta henkilöä Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Tutkimukseen valittua henkilöä ei voi korvata toisella henkilöllä.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat kotiinsa kirjeen. Siinä on ohjeet internet-lomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joilla lomakkeelle pääsee vastaamaan. Myöhemmin lähetetään vielä paperilomake, jonka voi täyttää, jos ei ole mahdollisuutta internet-vastaamiseen. Täytetty lomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Vastaa internetlomakkeella

Lisätiedot

Väestöliitto:
tutkimusprofessori Osmo Kontula, puh. 09 2280 5123, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Tilastokeskus, tiedonhankinta:
tutkija Riina Nyberg, puh. 029 551 2480, riina.nyberg@stat.fi
tutkija Päivi Hokka, puh. 029 551 3557, paivi.hokka@stat.fi