Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimus (ESS)

Tämä tutkimus tunnetaan nimillä Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimus sekä ESS (sanoista European Social Survey).

Mitä tutkitaan?

Arvot ja mielipiteet Suomessa -tutkimus on osa laajaa eurooppalaista tutkimushanketta, jossa on mukana noin 30 maata. Tutkittavia aihepiirejä ovat muun muassa kansalaisten henkilökohtainen hyvinvointi ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuus.
Tutkimus tehdään, jotta yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista saadaan kattava kuva ja niitä voidaan ymmärtää paremmin. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja Suomessa asuvien mielipiteistä hyödyntävät tutkijat, päätöksentekijät, kansalaisjärjestöt ja tiedotusvälineet.
Tutkimus toteutetaan Suomessa Tilastokeskuksen ja Turun yliopiston yhteistyönä niin, että Tilastokeskus vastaa tietojen keräämisestä.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot haastattelemalla. Tutkimukseen on poimittu satunnaisesti 3 400 vähintään 15 -vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä. Jokainen haastateltava edustaa vastauksillaan noin 1 300 Suomen asukasta. Mahdollisimman monen otokseen osuneen osallistuminen varmistaa, että tutkimustulokset antavat kattavan ja oikean kuvan Suomessa asuvien ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, minkä jälkeen tilastohaastattelija ottaa heihin yhteyttä sopiakseen haastattelusta. Haastattelu tehdään kasvokkain. Osallistuminen ei edellytä mitään erityisiä tietoja tai taitoja, eikä haastatteluun tarvitse valmistautua ennakkoon.

Lisätiedot

Tilastokeskus:
yliaktuaari Henna Attila, puh. 029 551 3378, henna.attila@stat.fi
yliaktuaari Johanna Koivula, puh. 029 551 3571, johanna.koivula@stat.fi
yliaktuaari Juhani Saari, puh. 029 551 3537, juhani.saari@stat.fi

Turun yliopisto:
professori Heikki Ervasti, puh. 029 450 2158, heikki.ervasti@utu.fi

Internetsivut

http://www.europeansocialsurvey.org

http://www.fsd.uta.fi//aineistot/kvdata/ess.html

Tutkimusmateriaali

Saatekirje (pdf)
Tutkimuksen esite (pdf)
Tietosuojaesite (pdf)