13.5.2022 voimassa ollut dokumentaatio

Tilaston perustiedot

Yleiskuvaus

Kulttuurin satelliittitilinpito (Culture Satellite Accounts) on tilastojärjestelmä, jolla pyritään kuvaamaan kulttuurin taloudellista merkitystä. Kulttuurin satelliittitilinpidosta käytetään myös nimeä kulttuurisatelliitti.
 
Kulttuurisatelliitissa pyritään selivttämään kulttuurin osuus bruttokansantuotteesta ja kotimaisesta kysynnästä. Yleisesti satelliittitilinpidossa tarkoitetaan kansantalouden tilinpidon laajennusta tai tarkennusta, jossa tarkastellaan jotain sellaista kokonaisuutta, jonka tietoja ei löydy suoraan ydinjärjestelmästä.

Kulttuurisatelliitin tuottamisesta ei ole vielä olemassa kansainvälisesti sovittua menetelmää, mutta Suomessa laadittu kulttuurisatelliitti noudattaa pitkälti samoja menetelmiä, jotka ovat käytössä matkailusatelliitissa, joka on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä.

Tilaston perusjoukko

Kansantalouden tilinpidon tietyn maan kohdejoukko koostuu kaikista kotimaisista tilastoyksiköistä (institutionaalisista yksiköistä tai paikallisista toimialayksiköistä, kts. kohta 3.5). Yksikkö on kotimainen, kun sen pääasiallisen taloudellisen mielenkiinnon keskus on tuossa maassa, toisin sanoen, kun se harjoittaa taloudellista toimintaa maassa pidemmän aikaa (vähintään vuoden).

Kulttuurisatelliitti kuvaa kulttuurin asemaa osana Suomen kansantaloutta ja mukana laskelmassa ovat tilastoyksiköt erikseen sovituilta toimialoilta ja sektoreilta.

Tilastoyksikkö

ESA 2010 ohjeiden mukaiseesti kansantalouden tilinpidossa on kaksi tilastoyksikkötyyppiä ja vastaavasti kaksi näkökulmaa talouden tarkasteluun: (a) institutionaalinen yksikkö, (b) paikallinen toimialayksikkö (local KAU). Ensin mainittua käytetään tarkasteltaessa tuloja, menoja ja rahoitusvirtoja sekä varallisuustaseita. Jälkimmäistä käytetään kuvattaessa tuotantoprosessia, panos-tuotosanalyysissä sekä alueellisessa analyysissä.

Institutionaalinen yksikkö on talousyksikkö, jolla on itsenäinen päätöksentekovalta päätoiminnassaan. Kotimainen yksikkö on institutionaalinen yksikkö, jonka pääasiallinen taloudellisen mielenkiinnon keskus on ao. talousalueella ja sillä on päätäntävalta toimistaan ja sillä on, tai voisi olla, täydellinen kirjanpito.

Paikallinen toimialayksikkö käsittäää kaikki ne institutionaalisen yksikön tuotannolliset osat, jotka sijaitsevat samalla paikalla tai hyvin lähellä toisiaan, ja jotka toimivat samalla NACE Rev. 2 toimialatasolla (nelinumerotaso).

Institutionaalinen yksikkö koostuu yhdestä tai useammasta paikallisesta toimialayksiköstä; paikallinen toimialayksikkö kuuluu yhteen, ja vain yhteen, institutionaaliseen yksikköön.

Kulttuurisatelliitin laskennassa yritysten (S11) ja kotitalouksien (S14) tiedot tulevat YTY:stä (toimialoittain 5-numerotasolle summattuna), julkisyhteisöjen (S13) tiedot yksikkökohtaisina (erikseen S1311 Valtio ja S1313 Paikallishallinto, tiedot summataan toimialoittain 5-numerotasolle) ja kotitalouksia palvelevien, voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen (S15) osalta palkkasummatietojen perusteella laskettuna kansantalouden tilinpidon tuotantotilitiedoista.

Mittayksikkö

Käytetyt mittayksiköt ovat miljoona euroa, 100 henkeä sekä %-osuus vastaavasta koko talouden tiedosta.

Perusajankohta

Tilaston kaikki aikasarjat ovat käypähintaisia ja on laskettu vuodesta 2008 alkaen.

Viiteajankohta

Kulttuurisatelliitti on vuositilasto. Tiedot valmistuvat yleensä 22 kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Viitealue

Kulttuurisatelliitin tietoja tuotetaan tällä hetkellä vain koko maan tasolla yhteensä, ei tarkemmin.

Kattavuus

Kulttuurisatelliitti kuvaa kulttuurin asemaa osana Suomen kansantaloutta. Kansantalouden tilinpito on kansantalouden kuvauksen ydin ja kulttuurin satelliittitilinpito on sen tarkennus. Kansantalouden tilinpidossa kuvataan kaikkien kansantaloudessa toimivien yksiköiden taloudellista toimintaa.

Suomen kansantalouden muodostavat sellaiset yksiköt, joiden taloudellisen mielenkiinnon keskus on Suomen talousalueella. ESA 2010:ssä on viisi toisensa poissulkevaa sektoria: (a) yritykset, (b) rahoitus- ja vakuutuslaitokset, (c) julkisyhteisöt, (d) kotitaloudet, (e) kotitalouksia palvelevat, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Näistä sektoreista kulttuurisatelliitin laskentaan tulevat mukaan muut paitsi rahoitus- ja vakuutuslaitokset, ja näitä mukaantulevilta sektoreilta tietyt, erikseen sovitut toimialat (5-numerotasolla).

Ajallinen kattavuus

Toimialaluokituksen TOL2002 mukaiset tiedot ovat olemassa vuosille 1995-2008 ja toimialaluokituksen TOL2008 mukaiset tiedot vuodesta 2008 alkaen. Luvut lasketaan vasta sitten, kun lähdeaineistot ovat valmistuneet,joten tietoja ei säännöllisessä laskennassa päivitetä.

Jakelutiheys

Kulttuurisatelliitti on vuositilasto. Tiedot valmistuvat yleensä 22 kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Käsitteet

Arvonlisäys

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Kulutusmenot

Kulutusmenot ovat kotimaisten insitutionaalisten yksiköiden menoja kulutustavaroiden tai palvelujen hankintaan. Kyseisiä tavaroita tai palveluita käytetään henkilökohtaisten tai yhteiskunnan kollektiivisten tarpeiden tyydyttämiseen. Kulutusmenot voidaan käyttää joko kotimaassa tai ulkomailla. Kulutusmenoja esiintyy kotitalouksilla ja niitä palvelevilla voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä sekä julkisyhteisöillä. Yrityksillä ja rahoitus- ja vakuutuslaitoksilla ei ole kulutusmenoja.

Tuotos perushintaan

Tuotos perushintaan koostuu tilinpitojakson aikana tuotetuista tuotteista. Tuotos eritellään kolmeen tyyppiin: markkinatuotos, tuotos omaan loppukäyttöön ja muu markkinaton tuotos. Tuotos on kirjattava ja arvotettava silloin kun tuotantoprosessi tuottaa sen.

Työllisyys

Työllisyyden käsite kattaa kaikki ne henkilöt (sekä palkansaajat että itsenäiset yrittäjät), jotka toimivat jollain järjestelmän tuotantorajojen sisään kuuluvalla tuotantotoimialalla.

Tarkkuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus

Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Kulttuurisatelliitissa on lähdetty mallista, jossa on erikseen valittu laskelmaan mukaan otettavat, kulttuurin kuuluvat toimialat. Tämä lähestymistapa ei ole kattava, sillä se osa kulttuuritoiminnasta, joka tapahtuu muilla kuin kulttuuritoimialoiksi valituilla toimialoilla, jää puuttumaan ja toisaalta mukaan tulee joiltakin toimialoilta myös muuta kuin kulttuurista toimintaa. Liäsksi laskelmasta puuttuu kokonaan kansantalouden tilinidon ydinjärjestelmässä määritellyn tuotantorajan ulkopuolelle jäävä kulttuuritoiminta.

Ei ole olemassa toista tietolähdettä, johon perustuen voisi tehdä arvion mahdollisesta harhasta.

Oikea-aikaisuus

Kulttuurisatelliitin tiedot lasketaan sen jälkeen, kun lähtötiedot (YTY, julkisyhteisöjen aineistot ja kansantalouden tilinpidon tuotantotililaskelmat ja kotitalouksien kulutusmenot) ovat valmistuneet, eli tiedot julkaistaan noin 22 kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä.

Täsmällisyys

On hyvän käytännön mukaista, että julkaisupäivät määritellään etukäteen ja että nämä julkaisupäivät myös toteutuvat. Kulttuurisatelliitin tiedot on pystytty toimittamaan tavoiteaikataulussa.

Tietojen revisoitumiskäytännöt

Revisioit tulisi nähdä jatkuvana prosessina, jossa pyritään kehittämään kansantalouden tilinpidon laatua, kun parempia lähdeaineistoja ja laadintamenetelmiä otetaan käyttöön. Kulttuurisatelliitin tietoja revisoidaan tarpeen mukaan, mikäli kansantalouden tilinpidon tiedoissa, luokituksissa tai lähdeaineistoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Vertailukelpoisuus

Maantieteellinen vertailukelpoisuus

Suomessa kulttuurisatelliitin tiedot lasketaan vain koko maata koskien. Kansainvälisesti yhteinäistä mallia kulttuurin satelliittitilinpidolle ei ole toistaiseksi pystytty luomaan, mutta useammassakin maassa on tehty määrittelytyötä ja laskelmia asian tiimoilta. Pääsääntöisesti laskennan idea on samanlainen eri maissa, mutta koska mukaan valitut toimialat vaihtelevat maittain, tiedot eivät ole kansainvälisesti vertailukelpoisia.

Ajallinen vertailukelpoisuus

Kulttuurisatelliitin vuosien 1995-2008 tiedot perustuvat vuoden 2002 toimialaluokituksen (TOL2002) mukaan tuotettuihin kansantalouden tilinpidon tietoihin. Vuoden 2008 toimialaluokituksen (TOL2008) mukaisia kulttuurisatelliitin tietoja on tuotettu vuodesta 2008 alkaen. Syksyllä 2014 toteutettu ESA2010 -uuditus sekä syksyllä 2019 toteutettu kansantalouden tilinpidon aikasarjakorjaus huomioitiin kulttuurisatelliittilaskelmissa niin, että koko taloutta koskevat vertailutiedot korjattiin olemassaolevan aikasarjakorjauksen mukaiseksi. Syksyllä 2019 tehtiin toimialaluokitusvaihdoksista seuranneita korjauksia myös kulttuurisatelliitin laskelmiin, vaikka muuten niitä ei ole muutettu taaksepäin tilinpidon aikasarjakorjausten yhteydessä.

Tilastojen välinen yhtenäisyys

Kansantalouden tilinpito on kansainvälisesti yhtenäinen menetelmä eri maiden kansantalouksien mittaamiseksi. Tilastokeskuksen laatimassa Suomen kansantalouden tilinpidossa noudatetaan YK:n kansantalouden tilinpitosuositusta (SNA2008) sekä siihen pohjautuvaa EU:n säädöspohjaista Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmää (EKT 2010). Kansantalouden tilinpidon satelliittitilinpitona myös kulttuurisatelliitti noudattaa niihin perustuvia yhtenäisiä menetelmiä.

Sisäinen yhtenäisyys

Kansantalouden tilinpito on kansainvälisesti yhtenäinen menetelmä eri maiden kansantalouksien mittaamiseksi. Tilastokeskuksen laatimassa Suomen kansantalouden tilinpidossa noudatetaan YK:n kansantalouden tilinpitosuositusta (SNA2008) sekä siihen pohjautuvaa EU:n säädöspohjaista Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmää (EKT 2010). Kansantalouden tilinpidon satelliittitilinpitona myös kulttuurisatelliitti noudattaa niihin perustuvia yhtenäisiä menetelmiä

Lähdeaineistot ja tiedonkeruut

Lähdeaineistot

Kulttuurisatelliitin tietojen pohjana ovat kansantalouden tilinpidon laadinnassa käytetyt lähdeaineistot. Kulttuurisatelliitin lähtötiedot lasketaan sektoreittain erikseen sovittujen toimialojen osalta 5-numerotasolla ja summataan sitten koko talouden tasolle (eli eri sektorit yhteensä) toimialaryhmittäin.

Lähdeaineistosta saadaan tuotosta, arvonlisäystä ja työllisyyttä koskevat tiedot toimialoittain ja sektoreittain sekä yksityiset ja julkiset kulutusmenot.

Tiedonkeruumenetelmä

Kulttuurisatelliittia varten ei kerätä erikseen tietoa, vaan käytetään olemassaolevia aineistoja ja tietoja (YTY, julkisyhteisöjen yksikkötason tiedot, kansantalouden tilinpidon tuotantotililaskelmat ja kotitalouksien kulutusmenot).

Tiedonkeruun tiheys

Iso osa lähdeaineistosta on johdettu perustilastoista. Perustietoa kerätään eri aikafrekvensseillä. Perustieto voi olla kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuositasolla.

Menetelmät

Tiedon käsittely

Olemassa olevasta aineistosta saadut tiedot summataan ensin 5-numerotason toimialoittain, sitten sektoreittain ja lopuksi vielä isommiksi toimialaryhmiksi. Kulutusmenotiedot otetaan joko suoraan kotitalouksien kulutusmenolaskelmista tai residuaalieränä toimialakohtaisista laskelmista (S13, S15), ja myös kulutusmenotiedot summataan suuremmiksi ryhmiksi.

Aineiston/datan validointi

Validointia tehdään tyypillisesti tiedonkeruun yhteydessä ja perustilastojen laadinnassa. Myös kulttuurin satellittitilinpidon laatijat tekevät, aineiston sen salliessa, aineiston mikrotason tarkistuksia. Tarkistukset liittyvät tyypillisesti puuttuviin tai poikkeaviin havaintoihin.

Menetelmädokumentointi

Kulttuurisatelliitin laadinnasta ei ole olemassa kansainvälisesti sovittua mentelmää. Suomessa laadittavan kulttuurisatelliitin kuvaus löytyy toisaalta pilottiprojektin loppuraportista (saatavilla sekä suomeksi että englanniksi) ja myös internet-sivuille tulevasta menetelmäkuvauksesta (toistaiseksi saatavilla vain suomeksi).

Periaatteet ja linjaukset

Organisaatio

Tilastokeskus

Organisaatioyksikkö

Taloustilastot

Toimintavaltuudet

Kansantalouden tilinpito on kansainvälisesti yhtenäinen menetelmä eri maiden kansantalouksien mittaamiseksi. Tilastokeskuksen laatimassa Suomen kansantalouden tilinpidossa noudatetaan YK:n kansantalouden tilinpitosuositusta (SNA2008) sekä siihen pohjautuvaa EU:n säädöspohjaista Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmää (EKT 2010). Kansantalouden tilinpidon satelliittitilinpitona myös kulttuurisatelliitti noudattaa niihin perustuvia yhtenäisiä menetelmiä.

Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Tilastojen laadintaa ohjaa tilastolaki. Tilastolaissa säädetään muun muassa tiedonkeruusta, tietojen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta. Tietojen käsittelyyn tilastoja tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi tietosuojalakia sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Tilastokeskus soveltaa tilastoja laatiessaan EU:n tilastosäädöksiä, jotka ohjaavat kaikkien EU-maiden tilastovirastoja.

Lisätietoja: Tilastolainsäädäntö

 Indeksisarjat julkaistaan niin, että niistä ei voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

Kansantalouden tilinpito laaditaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti, ja se julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) No 549/2013 Liite A:na.

Kulttuurin satelliittitilinpidon laatimiselle ei ole voimassaolevaa lainsäädäntöä eikä kansainvälisesti sovittua menetelmää.

Tietosuojaperiaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan tilastolain (280/2004), viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan rikkomisesta seuraa rangaistus.

Lisätietoja: Tietosuoja | Tilastokeskus (stat.fi)

Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin.Laskenta-aineiston yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka tietoja työssään tarvitsevat. Tietojen käyttö on rajattu käyttövaltuuksin. Tilasto muodostuu käsittelemällä lukuisaa joukkoa eri tilastoja ja muita tietolähteitä. Prosessissa tapahtuva tietojen aggregoituminen, tietojen laatuun liittyvä laadinnanaikainen arviointi, lähteiden yksityiskohtainen priorisointi ja kokonaistasoon tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet tuottavat lopputuloksen, joka ei mahdollista yksittäisten tiedontuottajien tunnistamista.

Kaikki tilastoa laativatovat ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen, jossa he sitoutuvat pitämään salassa tilastolain tai viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella salassa pidettäväksi säädetyt tiedot.

Julkistamispolitiikka

Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa kerrotaan etukäteen kaikki vuoden aikana julkaistavat tilastotiedot ja julkaisut. Tilastojulkistukset löytyvät kohdasta tilastokohtaiset julkaisut. Tilastotiedot julkistetaan internetissä klo 8, ellei toisin mainita. Kalenteria päivitetään arkipäivisin. Tilastokeskuksen seuraavan vuoden julkistamiskalenteri julkaistaan vuosittain joulukuussa.

Hyvät käytännöt edellyttävät, että kansantalouden tilinpidon tiedot ja vastaavat uutistiedotteet ilmoitetaan julkistamiskalenterissa, joka julkaistaan hyvissä ajoin ennen kyseisiä julkistuksia.

Tietojen jakaminen

Kulttuurisatelliitin keskeiset tiedot julkaistaan kulttuurin satelliittitilinpidon internet-sivuilla

Muu tiedonjakelu

Kulttuurisatelliitin julkistus on saatavilla myös englanniksi.

Saatavuus ja selkeys

Kulttuurin satelliittitilinidon tilastojulkaisut ja tietokantataulukot julkistetaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla.
 

Tilastotiedot julkaistaan tietokantataulukoina StatFin-tietokannassa. Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka, ja uudet tiedot päivitetään ensimmäisenä tietokantaan. Tilastotietojen julkistuksessa voidaan päivittää olemassa olevia tietokantataulukoita uusilla tiedoilla tai julkaista kokonaan uusia tietokantataulukoita.  

StatFin-tietokannassa julkaistavien tilastotietojen rinnalla verkkopalvelussa julkaistaan yleensä tiedote keskeisimmistä tiedoista. Jos julkistus sisältää useamman viiteajankohdan tietoja (esim. kuukausi- ja vuositietoja), julkistetaan verkkopalvelussa näiden tiedot yhteen kokoava katsaus. Sekä tiedotteeseen että katsaukseen listataan julkaisuhetkellä päivittyneet tietokantataulukot. Tilastotietoja voidaan julkaista joissain tapauksissa myös pelkkinä tietokantajulkistuksina StatFin-tietokannassa. Näiden niin kutsuttujen tietokantajulkistusten yhteydessä ei julkaista tiedotetta tai katsausta.

Tiedotteet ja tietokantataulukot julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedotteiden kieliversiot voivat olla suomenkielistä suppeampia. 

Julkistuksiin ja tietokantataulukoihin liittyvistä aikataulumuutoksista ja korjauksista viestitään muutostiedotteilla verkkopalvelussa.

Yksikkötason aineistojen saatavuus

Kulttuurin satelliittitilinpito on osin muista tilastoista koottu makrotilasto, jota ei suoraan johdeta mikroaineistoista. Tilaston laadintaan käytetyt mikroaineistot eivät ole saatavilla muille kuin laatijoille.

Tietojen revisioitumislinjaukset

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Toisaalta tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen.

Tilastojulkistusten tietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaa tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin.

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen. Myös perusvuoden ja käytettyjen luokitusten muutoksesta aiheutuu tietojen tarkentumista.

Kulttuurisatelliitin tiedot lasketaan vasta siinä vaiheessa, kun lähdeaineistot ovat lopulliset, joten tiedot eivät revisoidu tavanomaisessa laskennassa. Kuitenkin tietoja revisoidaan tarvittaessa kansantalouden tilinpidon aikasarjakorjausten tai muiden merkittävien muutosten, kuten luokitusmuutosten, perusteella tarpeen mukaan.

Käyttäjätyytyväisyys

Tiedotusvälineiden reagointia Tilastokeskuksen julkistuksiin ja uutisointiin seurataan säännöllisesti ja ne raportoidaan.

Laatudokumentointi

Kulttuurin satelliittitilinpito laatudokumentointi
Kansantalouden tilinpidon EKT 2010-uudistus
Suomen bktl-menetelmäkuvaus

Laadunhallinta

Tilastokeskuksessa laadunhallinnan kokonaiskehikkona käytetään Euroopan laatupalkinnon periaatteita (EFQM-periaatteita). Tilastoalan oma laadunhallinnan kehikko on Euroopan tilastojen käytännesäännöstö (CoP). Kehikot täydentävät toisiaan. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa.

Tilastokeskus noudattaa tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP) ja niihin pohjautuvaa laadunvarmistuskehikkoa (Quality Assurance Framework, QAF). Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedon laatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Periaatteet ovat myös yhteensopivat Euroopan laatupalkintoperiaatteiden (EFQM) kanssa.

Laadun arviointi

Kulttuurisatelliitti on osa kansantalouden tilinpidon järjestelmää ja käytössä ovat samat käsitteet ja toimintatavat.

Laadunvarmistus

Laadunhallinta edellyttää toiminnan kokonaisvaltaista ohjausta. Tilastoalan oma laadunhallinnan kehikko on Euroopan tilastojen käytännesäännöstö (CoP). Kehikot täydentävät toisiaan. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa.

Lisätietoja: Laadunhallinta | Tilastokeskus (stat.fi)

Käyttäjien käyttöoikeudet

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa antaa tietoja ennen julkistamista vain henkilö, joka osallistuu kyseisen tilaston laadintaan tai tarvitsee ko. tilaston tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista.

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet

Tilastokeskus on aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden haltija, ellei tuotteen, tiedon tai palvelun yhteydessä erikseen toisin ilmoiteta. Tilastotietojen käyttöehdot.

Euroopan yhteisön lainsäädännön ja Euroopan tilastojen käytännesääntöjen (periaate 6: puolueettomuus ja objektiivisuus; periaate 13: oikea-aikaisuus ja täsmällisyys ja periaate 15: saavutettavuus ja selkeys) mukaisesti tiedot, jotka täyttävät laatukriteerit m. riittävä metadata, tulee antaa käyttäjien saataville, Käyttäjille tulee kertoa milloin tiedot ovat saatavilla ja miten ne saa käyttöönsä.

Kulttuurisatelliitin tiedot julkaistaan tilaston nettisivulla kaikille käyttäjille samanaikaisesti.

Tilaston asiantuntijat

Katri Soinne
suunnittelija
029 551 2778

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.