Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2021

Bruttonationalprodukten ökade med 1,3 procent år 2019

Enligt Statistikcentralens reviderade uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,3 procent år 2019. Enligt de preliminära uppgifterna som publicerades i december var ökningen 1,1 procent. När det gäller företagsmaterial har uppgifterna för år 2019 reviderats efter färdigställandet av företagens slutliga årsmaterial. Också uppgifterna om utrikeshandeln och kalkylerna över konsumtionsutgifter har reviderats.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

De reviderade uppgifterna för år 2019 har också använts vid sammanställandet av de kvartalsräkenskaper som publicerats i dag 26.2.

Ökningen inom näringsgrenen byggverksamhet avtog år 2019

Sett till näringsgren avtog ökningen av förädlingsvärdet klart inom byggverksamhet jämfört med tidigare år och näringsgrenens volym vände nedåt.

Inom elektronikindustrin ökade både produktionen och insatsförbrukningen kraftigt i anslutning till ökningen av utrikeshandeln med tjänster, men förädlingsvärdet ökade bara en aning. Ökningen av produktionen och insatsförbrukningen reviderades nedåt jämfört med tidigare publicerade uppgifter.

Till den tydliga nedgången i förädlingsvärdet inom finansieringen år 2019 bidrog internationella företagsarrangemang.

Revidering av uppgifterna om utrikeshandeln år 2019 i nationalräkenskaperna och betalningsbalansen

Uppgifterna om utrikeshandeln reviderades betydligt för år 2019 i uppgifterna om nationalräkenskaperna från 26.2.2021. Behovet av korrigering upptäcktes då mer detaljerade specifikationer av företagens omsättning och kostnader blev klara. De uppdaterade uppgifterna beräknades i nationalräkenskaperna på basis av företagens bokslut och specifikationer av resultaträkningarna för år 2019.

Siffrorna har uppdaterats i nationalräkenskapsuppgifterna som publicerades 26.2.2021 och uppdateras också i betalningsbalansen samt i statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster 15.3.2021.

Den mest betydande förändringen var minskningen av exporten av tjänster med 1,1 miljarder euro och minskningen av importen av tjänster med 0,7 miljarder euro. Nivån på försäljningar och köp inom fabrikslös produktion som hör till varuexporten ökade med en miljard euro. Detta inverkar dock inte på varuexportens nivå, eftersom försäljningen av fabrikslös produktion nettas i förhållande till köpen. Inverkan kan ses i form av betydande förändringar i fördelningen på länder inom varuexporten. Förändringen inverkar inte på varuimporten.

Hushållens kalkyler över konsumtionsutgifter uppdaterades

I och med de reviderade kalkylerna för produktionsräkenskaperna uppdaterades också kalkylerna över hushållens konsumtionsutgifter. Största delen av uppgifterna hade redan tidigare beräknats på basis av slutliga material, men det skedde också förändringar i siffrorna. Förändringarna var för det mesta inte särskilt stora och då det skedde i båda riktningarna var den sammanlagda inverkan på konsumtionsutgifternas totalnivå liten.

Eventuellt finns det ett behov av korrigering av arbetspensionsanstalternas kapitalinkomster och utländska primärinkomster för åren 2017–2020

Statistikcentralen och Eurostat gör en bedömning av behandlingen av arbetspensionsanstalternas primärinkomster från utlandet. Man strävar efter att göra en eventuell korrigering så snabbt som möjligt. Den skulle inverka på uppgifterna för åren 2017–2020.


Källa: Nationalräkenskaper 2019, reviderade uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2019/vtp_2019_2021-02-26_tie_001_sv.html