Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2020

Bruttonationalprodukten ökade med 1,1 procent år 2019

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,1 procent år 2019 jämfört med året innan. En mer omfattande uppdatering av uppgifterna för år 2019 görs 26.2, då de slutliga företagsmaterialen tas med. I december preciserades uppgifterna för år 2019 närmast när det gäller den offentliga ekonomin samt finansiering och försäkring. Volymen av bruttonationalprodukten för år 2018 reviderades till 1,3 procent till följd av revideringen av prisstrukturen (tidigare 1,5 procent). Uppgifterna för år 2017 är nu slutliga då tillgångs- och användningstabellerna är klara.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Uppgifterna för år 2019 är ännu preliminära bl.a. när det gäller företagsmaterialet. Uppgifterna revideras i början av nästa år, då företagens slutliga årsmaterial är tillgängligt. När det gäller år 2019 är exaktheten i publiceringen av StatFin-databastabellerna ännu grövre än i de slutliga uppgifterna, eftersom det att uppgifterna är preliminära accentueras när man går till en mer detaljerad nivå.

I samband med publiceringen i december har vi också uppdaterat databastabellerna för kvartalsräkenskaperna enligt den europeiska revisionspolitiken. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under juli–september med 3,2 procent jämfört med föregående kvartal (tidigare 3,3 procent).

Lokalförvaltningens nettoupplåning ökade år 2019

Lokalförvaltningens nettoupplåning, dvs. underskott, ökade klart till 3,0 miljarder euro år 2019 (2,0 miljarder euro år 2018). Till ökningen av lokalförvaltningens underskott år 2019 bidrog ökningen av de offentliga konsumtionsutgifterna och investeringarna.

Uppgifterna om de offentliga samfunden för statistikåret 2019 preciserades nu särskilt när det gäller lokalförvaltningen i och med det slutliga årsmaterialet för statistiken över kommunekonomin. Från sommaren reviderades lokalförvaltningens nettoupplåning uppåt till 3,0 miljarder euro (under sommaren 2,8 miljarder), eftersom inkomsterna reviderades nedåt mer än utgifterna.

Lokalförvaltningens produktion och insatsförbrukning reviderades båda nedåt, insatsförbrukningen dock något mer. Till följd av detta reviderades tillväxten av förädlingsvärdet i löpande priser från 2,8 procent till 3,2 procent.

De finansiella företagens och försäkringsföretagens förädlingsvärde sjönk år 2019

De finansiella företagens och försäkringsföretagens förädlingsvärde i löpande priser sjönk med 6 procent år 2019. Inom näringsgrenen för finansiering inverkade internationella företagsarrangemang för sin del på nedgången av förädlingsvärdet.

I och med decemberpublikationen reviderades produktionen inom försäkringssektorn något mer nedåt än insatsförbrukningen och förädlingsvärdet sjönk. De finansiella företagens insatsförbrukning reviderades något nedåt och ökade de finansiella företagens förädlingsvärde.

Uppgifterna för år 2019 publiceras i februari med detaljerad näringsgrensexakthet, då man som källa får reviderade årsuppgifter om företagen

I nationalräkenskaperna publiceras 26.2.2021 reviderade årsuppgifter om statistikåret 2019. Före publiceringen i februari har man använt indikatorbaserade material för en tredjedel av nationalräkenskapernas företagsuppgifter för år 2019. Materialen beskriver produktionen mer tillförlitligt än insatsförbrukningen.

Två tredjedelar av företagens förädlingsvärde har beräknats med hjälp av preliminära uppgifter ur företagens årsmaterial. Detta material är nu förknippat med större osäkerhet än vanligt. Det preliminära årsmaterialet var inte lika täckande som normalt då en del av företagen hade fått tilläggstid för att leverera uppgifter på grund av coronakrisen. Osäkerheten gäller särskilt företagens kostnadsstruktur.

Också det material som använts vid beräkningen av investeringar preciseras i februari. De näringsgrensvisa uppgifterna för år 2019 som baserar sig på kompletterat företagsmaterial publiceras 26.2.2021.

Kvartalsräkenskaperna avstäms samtidigt med de nya årsuppgifterna för år 2019.

Den europeiska revisionspolitiken

Nationalräkenskapernas preliminära årliga uppgifter publiceras fr.o.m. år 2019 i mars, juni, september och december enligt rekommendationerna i den europeiska harmoniserade revisionspolitiken. De preliminära årsuppgifterna uppdateras sålunda varje kvartal och är enhetliga med kvartalsuppgifterna om räkenskaperna och betalningsbalansen, dvs. med omkring 80 dagars eftersläpning från kvartalet. Kvartalsräkenskaperna (QNA) publiceras först med 60 dagars eftersläpning och avstäms med övriga uppgifter med 80 dagars eftersläpning.


Källa: Nationalräkenskaper 2019, preliminära uppgifter IV, Statistikcentralen

Förfrågningar: Vuositilinpito Tapio Kuusisto 029 551 3318, Neljännesvuositilinpito Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2019/vtp_2019_2020-12-18_tie_001_sv.html