Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2020

Bruttonationalprodukten ökade med 1,0 procent år 2019

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,0 procent år 2019. Ökningen år 2018 reviderades till 1,6 procent och de näringsgrensvisa uppgifterna publicerades nu med detaljerad näringsgrensnivå.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

 Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Utbud

Värdet av förädlingsvärdet i löpande priser ökade med 3,1 procent år 2019 och var 208 miljarder euro. Värdet av produktskatter var 33 miljarder och av produktsubventioner 1 miljard euro. Värdet av bruttonationalprodukten som beräknas utgående från dessa poster var 240 miljarder euro.

Värdet av importen ökade med 2,5 procent till 95 miljarder euro. Importvolymen ökade med 2,2 procent.

Efterfrågan

Värdet av exporten ökade med 6,4 procent till 96 miljarder euro år 2019. Exportvolymen gick upp med 7,2 procent medan priserna på exportprodukter gick ned med 0,7 procent. Varuexporten steg bl.a. till följd av beställningarna av fartyg som överläts till utlandet år 2019. När det gäller övriga efterfrågeposter syntes överlåtelse av fartyg till utlandet som en minskning av lager.

Värdet i löpande priser av den största efterfrågeposten, privata konsumtionsutgifter, ökade med 2,0 procent till 126 miljarder euro. Värdet av de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 3,9 procent till 55 miljarder euro.

Investeringarnas värde i löpande priser ökade med 1,8 procent till 57 miljarder euro. Investeringsvolymen minskade med 0,8 procent.

Hushållens sparkvot vände och blev positiv

Hushållens justerade disponibla inkomst ökade reellt, dvs. rensat för prisförändringar, med 1,8 procent år 2019. Till den justerade disponibla inkomsten räknas också sociala transfereringar in natura, som kan tolkas som välfärdstjänster som erbjuds hushåll. Sådana tjänster är individuella utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som offentliga samfund och olika organisationer producerar för hushållen.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 1,9 procent och hushållens sparande var drygt 0,7 miljarder euro (-0,5 miljarder euro år 2018). Sparkvoten var 0,6 procent.

Löner och sysselsättning

Ökningen av lönesumman inom hela ekonomin och antalet sysselsatta avtog år 2019. År 2019 ökade hela ekonomins lönesumma med 3,1 % jämfört med året innan (4,6% år 2018). Antalet sysselsatta ökade för sin del med 0,9% jämfört med året innan (2,5% år 2018). Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta ökade med 0,8% jämfört med året innan (2,3% år 2018). Enligt preliminära uppgifter minskade arbetsgivarnas socialskyddsavgifter med 1,4% jämfört med året innan. Detta förklaras av lägre lagstadgade procent för arbetsgivares socialskyddsavgifter än året innan.

Lokalförvaltningens underskott ökade

Den offentliga sektorns finansiella ställning, dvs. nettoutlåningen, visade ett underskott på 2,7 miljarder euro. Året innan var underskottet 2,0 miljarder euro. Underskottet var 1,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Statistikcentralen publicerar 21.4 de uppgifter om underskott och skuld som levereras till EU-kommissionen.

Den offentliga sektorns överskott/underskott efter sektor i förhållande till bruttonationalprodukten, procent

Den offentliga sektorns överskott/underskott efter sektor i förhållande till bruttonationalprodukten, procent

Statsförvaltningens underskott var 2,8 miljarder euro, året innan var det 2,9 miljarder euro. Lokalförvaltningens (kommunernas och samkommunernas o.d.) underskott steg till 2,9 miljarder euro enligt preliminära uppgifter. Till ökningen av lokalförvaltningens underskott bidrog ökningen av offentliga konsumtionsutgifter och investeringar.

Arbetspensionsanstalternas överskott var ungefär på samma nivå som året innan, dvs. 2,2 miljarder euro. Pensionerna som arbetspensionsanstalterna betalar fortsatte att öka, men också arbetspensionsavgifter som kommit in visade en ökning. I överskottet ingår inte förändringar i investeringarnas värde. Övriga socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,7 miljarder euro.

Revidering av uppgifterna för år 2018

Volymförändringen av bruttonationalprodukten år 2008 reviderades till 1,6 procent från tidigare publicerade 1,7 procent. Företagssektorns förädlingsvärde i löpande priser reviderades 0,6 miljarder nedåt från föregående beräkningsomgång. Siffrorna för investeringar reviderades också.

Näringsgrensvisa uppgifter och investeringar för år 2018 publicerades nu på detaljerad näringsgrensnivå.


Källa: Nationalräkenskaper 2019, preliminära uppgifter

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2019/vtp_2019_2020-03-16_tie_001_sv.html