Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2018

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i november jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i november 168 000, dvs. 22 000 färre än för ett år sedan. Antalet sysselsatta var däremot 38 000 fler än för ett år sedan, och trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,0 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/11–2018/11, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/11–2018/11, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i november 2018 till 2 534 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 38 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 18 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 20 000 fler än i november 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 71,5 procent, medan det året innan var 70,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,1 procentenheter till 72,5 procent från november året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,2 procentenheter till 70,6 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,0 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2018 till 168 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 22 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 101 000 män och 67 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i november 6,2 procent, dvs. 0,9 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,7 procentenheter till 7,1 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,1 procentenheter till 5,2 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i november totalt 617 000. Av dem var 238 000 sysselsatta och 34 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 272 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i november 12,5 procent, dvs. 2,4 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 5,5 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i november 2018 till 1 425 000, dvs. 8 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 134 000 dolt arbetslösa , dvs. 10 000 färre än i november år 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/11 – 2018/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/11 2018/11 2017/11 - 2018/11
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 119 4 127 0,2
Arbetskraft totalt 2 686 2 701 0,6
Sysselsatta 2 496 2 534 1,5
– löntagare 2 178 2 186 0,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 317 348 9,5
Arbetslösa 190 168 –11,7
Ej i arbetskraften 1 434 1 425 –0,6
– dolt arbetslösa 144 134 –7,3
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,4 71,5 1,1
Relativt arbetslöshetstal 7,1 6,2 –0,9
Relativt arbetskraftstal 65,2 65,5 0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 229 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 42 000 färre än i november året innan.

Arbetslösheten sjönk i november från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–24 %), Österbotten (–20 %), Sydöstra Finland
(–18 %), Kajanaland (–18 %) och Norra Österbotten (–18 %). I slutet av november var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 10 000, vilket var 2 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av november omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 132 000 personer, dvs. 5 000 fler än i november året innan. Servicen omfattade 4,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 4 000 mindre än i november året innan. I november anmäldes 50 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i november året innan.

Förändringar 2017/11–2018/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/11 2018/11 2017/11 - 2018/11
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 271 229 –15,5
– arbetslösa längre än ett år 92 66 –27,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 128 132 3,7
– sysselsatta 24 25 3,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 23 25 10,7
– i arbets- och utbildningsprövning 12 11 –9,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 69 71 3,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 46 50 9,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats

Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (440,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/11/tyti_2018_11_2018-12-21_tie_001_sv.html