Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.11.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 8,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2016 till 217 000, dvs. 18 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,1 procent, medan det var 8,7 procent i oktober året innan. Antalet sysselsatta var nästan lika många som i oktober året innan. Det fanns 22 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/10–2016/10, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/10–2016/10, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2016 till 2 446 000 (felmarginal ±33 000), dvs. nästan lika många som året innan. Antalet sysselsatta män var 30 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 32 000 färre än i oktober 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av 15–64-åringarna var oförändrat på 68,4 procent jämfört med oktober året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 2,0 procentenheter till 70,1 procent från oktober året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 2,0 procentenheter till 66,7 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2016 till 217 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 18 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 111 000 män och 105 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 8,1 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent för män och 8,2 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i oktober totalt 635 000. Av dem var 228 000 sysselsatta och 47 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt, uppgick till 275 000 personer. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i oktober 17,1 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,4 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i oktober 2016 till 1 446 000, vilket var 22 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 168 000 dolt arbetslösa , dvs. 3 000 fler än i oktober år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/10–2016/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/10 2016/10 2015/10 - 2016/10
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 106 4 109 0,1
Arbetskraft totalt 2 682 2 663 –0,7
Sysselsatta 2 448 2 446 –0,1
– löntagare 2 094 2 103 0,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 354 343 –3,2
Arbetslösa 234 217 –7,5
Ej i arbetskraften 1 424 1 446 1,6
– dolt arbetslösa 165 168 2,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,4 68,4 0,1
Relativt arbetslöshetstal 8,7 8,1 –0,6
Relativt arbetskraftstal 65,3 64,8 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 329 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 9 000 färre än i oktober året innan.

Arbetslösheten sjönk i oktober från motsvarande period året innan inom elva närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–14 %), Södra Österbotten (–9 %), Norra Savolax (–8 %), Lappland (–7 %), Södra Savolax (–7 %) och Tavastland (–7 %). Arbetslösheten ökade bara inom följande NTM-centralers områden: Satakunta (7 %), Österbotten (5 %), Norra Karelen (1 %) och Birkaland (1 %). I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 20 000, vilket var 3 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av oktober omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 129 000 personer, dvs. 8 000 fler än i oktober året innan. Servicen omfattade 4,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 41 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 2 000 färre än i oktober året innan. I oktober anmäldes 40 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i oktober året innan.

Förändringar 2015/10–2016/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/10 2016/10 2015/10 - 2016/10
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 338 329 –2,6
– arbetslösa längre än ett år 113 123 8,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 121 129 6,5
– sysselsatta 21 23 12,3
– i arbetskraftsutbildning, i träning 26 27 2,5
– i arbets- och utbildningsprövning 13 12 –8,2
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 60 66 9,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 36 40 10,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (438,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/10/tyti_2016_10_2016-11-22_tie_001_sv.html