Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.9.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för augusti 7,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2016 till 195 000, dvs. 28 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent, medan det var 8,3 procent i augusti året innan. Antalet sysselsatta var 27 000 fler än i augusti året innan. Det fanns 8 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/08–2016/08, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/08–2016/08, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2016 till 2 495 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 27 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 29 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 3 000 färre än i augusti 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 69,9 procent, medan det året innan var 68,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,9 procentenheter till 71,3 procent från året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,3 procentenheter till 68,5 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2016 till 195 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 28 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 101 000 män och 94 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 7,2 procent, dvs. 1,0 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent för män och 7,3 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i augusti totalt 635 000. Av dem var 286 000 sysselsatta och 38 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt, uppgick till 324 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i augusti 11,8 procent, dvs. 1,7 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i augusti 2016 till 1 417 000, dvs. 8 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 154 000 dolt arbetslösa , dvs. 7 000 fler än i augusti år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/08–2016/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/08 2016/08 2015/08 - 2016/08
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 101 4 107 0,2
Arbetskraft totalt 2 691 2 690 0,0
Sysselsatta 2 469 2 495 1,1
– löntagare 2 129 2 137 0,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 340 359 5,7
Arbetslösa 222 195 –12,4
Ej i arbetskraften 1 409 1 417 0,6
– dolt arbetslösa 147 154 4,5
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,8 69,9 1,1
Relativt arbetslöshetstal 8,3 7,2 –1,0
Relativt arbetskraftstal 65,6 65,5 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 343 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 4 000 mindre än i augusti året innan.

Arbetslösheten sjönk i augusti från motsvarande period året innan inom elva närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–11 %), Norra Savolax (–7 %) och Lappland (–6 %). Inom alla andra NTM-centralers områden ökade arbetslösheten; mest i Österbotten (8 %), Birkaland (3 %) och Nyland (2 %). I slutet av augusti var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 17 000, vilket var 2 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av augusti omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 113 000 personer, dvs. 3 000 fler än i augusti året innan. Servicen omfattade 4,2 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 46 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, Antalet var 2 000 mindre än i augusti året innan. I augusti anmäldes 51 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 14 000 fler än i augusti året innan.

Förändringar 2015/08–2016/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/08 2016/08 2015/08 - 2016/08
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 347 343 –1,2
– arbetslösa längre än ett år 113 128 13,4
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 110 113 2,9
– sysselsatta 25 24 –5,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 22 21 –5,9
– i arbets- och utbildningsprövning 10 9 –7,9
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 53 59 12,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 37 51 37,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (438,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/08/tyti_2016_08_2016-09-20_tie_001_sv.html