Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.10.2013

Det relativa arbetslöshetstalet för september 7,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2013 till 199 000, vilket var 12 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,6 procent, medan det var 7,1 procent i september året innan. Antalet sysselsatta var 32 000 färre än i september året innan. Under tredje kvartalet (juli–september) låg det relativa arbetslöshetstalet kvar på oförändrade 7,1 procent jämfört med motsvarande tidpunkt år 2012.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/09

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/09

Antalet sysselsatta uppgick i september 2013 till 2 418 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 32 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 12 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 20 000 färre än i september 2012. Både antalet löntagare och företagare minskade från september året innan.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 67,3 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,6 procentenheter till 68,1 procent från september året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,0 procentenheter till 66,5 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2013 till 199 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 12 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 113 000 män och 85 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i september 7,6 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 8,3 procent och för kvinnor 6,8 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,1 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i september totalt 656 000. Av dem var 221 000 sysselsatta och 48 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 269 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i september 17,9 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,7 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,3 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2012/09 – 2013/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/09 2013/09 2012/09 - 2013/09
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 077 4 088 0,3
Arbetskraft totalt 2 637 2 617 –0,8
Sysselsatta 2 451 2 418 –1,3
– löntagare 2 103 2 079 –1,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 348 339 –2,5
Arbetslösa 187 199 6,4
Ej i arbetskraften 1 440 1 472 2,2
– Dolt arbetslösa 120 131 8,7
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,1 67,3 –0,8
Relativt arbetslöshetstal 7,1 7,6 0,5
Relativt arbetskraftstal 64,7 64,0 –0,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet 2013

Under tredje kvartalet år 2013 var antalet sysselsatta i medeltal 2 490 000 personer, dvs. 39 000 färre än under motsvarande period år 2012. Antalet sysselsatta ökade mest inom utbildning och minskade mest inom tillverkning.

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta minskade med 1,7 procent under tredje kvartalet år 2013 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 191 000 personer under tredje kvartalet 2013, dvs. något färre än under juli–september 2012. Under tredje kvartalet 2013 låg det relativa arbetslöshetstalet kvar på oförändrade 7,1 procent jämfört med motsvarande period år 2012.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under årets tredje kvartal till 1 406 000 personer. Antalet ökade med 52 000 personer jämfört med motsvarande tidpunkt året innan, 15 000 av dem var män och 37 000 kvinnor. Mest ökade antalet personer utanför arbetskraften i åldersgruppen 65–74-åringar, med 28 000 personer. Av personerna utanför arbetskraften var antalet dolt arbetslösa 123 000 personer, dvs. 7 000 fler än under motsvarande period år 2012.

Förändringar i sysselsättningen 2012/III – 2013/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2012/III 2013/III 2012/III - 2013/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 721 2 681 –1,5
Sysselsatta totalt 2 529 2 490 –1,5
Arbetslösa totalt 193 191 –1,1
– män 101 104 2,3
– kvinnor 91 87 –4,8
Ej i arbetskraften 1 354 1 406 3,8
– Dolt arbetslösa 116 123 5,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 285 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 44 000 personer fler än i september året innan.

Arbetslösheten ökade från september året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Nyland (26 %), Birkaland (23 %) och Kajanaland (23 %). I slutet av september var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 17 000, vilket var 7 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av september omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 114 000 personer, dvs. 5 000 fler än i september året innan. Servicen omfattade 4,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 37 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 7 000 personer fler än i september året innan. I september anmäldes 35 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 1 000 färre än i september året innan.

Förändringar 2012/09 – 2013/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/09 2013/09 2012/09 - 2013/09
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 241 285 18,0
– arbetslösa längre än ett år 61 77 26,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 108 114 4,9
– sysselsatta 30 35 14,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 28 30 6,0
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 13 10 –17,2
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 37 38 3,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 36 35 –3,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (623,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/09/tyti_2013_09_2013-10-22_tie_001_sv.html