Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, april

Publicerad: 23.12.2008

Lika många arbetslösa som året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i november 2 509 000, dvs. fortfarande 38 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta i åldern 55–64 år var 26 000 fler än i november år 2007. Den totala folkmängden i denna åldersgrupp ökade med 18 000 personer. Bland de sysselsatta ökade antalet löntagare med fortlöpande heltidsarbete, medan antalet visstids- och deltidsanställda löntagare minskade.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i november 69,8 procent, dvs. 0,7 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män var 71,4 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland unga var 40,5 procent, dvs. samma som året innan. Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet arbetslösa i november 161 000, dvs. lika många som i november året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var 6,0 procent, dvs. 0,1 procentenhet mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 5,5 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor 6,6 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i november 6,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,1 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 11,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i november 13,8 procent, vilket var 0,3 procentenheter mindre än i november året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 16,8 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var 5,8 procent, dvs. 0,4 procentenhet mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 6,0 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor 5,6 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 6,5 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari–november år 2008 i medeltal 2 534 000 personer, dvs. 42 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa var i genomsnitt 173 000, dvs. 13 000 färre än under januari–november år 2007.

Förändringar i sysselsättningen 2008/11–2007/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, tusen personer

  2008/11 2007/11 Förändring, %
2008/11 - 2007/11
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 012 3 990 0,6
Arbetskraften totalt 2 671 2 633 1,4
Sysselsatta totalt 2 509 2 472 1,5
– löntagare 2 179 2 179 0,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 331 293 12,9
Arbetslösa 161 161 0,0
Utanför arbetskraften totalt 1 342 1 357 –1,1
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 69,8 69,1 0,7
Relativt arbetslöshetstal, % 6,0 6,1 –0,1
Arbetskraftsandel, % 66,6 66,0 0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari–oktober år 2008 i medeltal 2 537 000 personer, dvs. 43 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 174 000, dvs. 14 000 färre än i januari–oktober år 2007.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 201 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 2 000 större än i november året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden, med undantag av Satakunta (-5 %), Nyland (-3 %), Lappland (-2 %), Mellersta Finland (-1 %) och Sydöstra Finland (0 %). I slutet av november var antalet permitterade som anmält sig till arbetskraftsbyrån 13 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 86 000 i slutet av november, vilket var 3 000 färre jämfört med november i fjol. Åtgärderna gällde 3,2 procent av arbetskraften. Det fanns 21 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 3 000 större än i november året innan. I november anmäldes 30 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 7 000 färre än i november året innan.

Förändringar 2008/11 – 2007/11 enligt Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, tusen personer

  2008/11 2007/11 Förändring, %
2008/11 - 2007/11
Arbetslösa arbetssökande 201 199 1,0
– arbetslösa längre än ett år 40 47 –15,5
Åtgärder sammanlagt 86 89 –3,4
– sysselsatta genom stödåtgärder 37 35 4,5
– i arbetskraftsutbildning 31 34 –9,0
– i arbetspraktik, arbetsalternering 18 19 –7,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 30 37 –20,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.      

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

I arbetskraftsundersökningen publiceras uppgifter om antalet permitterade bara på kvartals- och årsnivå, se http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-12-23_uut_001_sv.html .

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2008, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/11/tyti_2008_11_2008-12-23_tie_001_sv.html