Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2011

Industriproduktionen minskade i september med 1,3 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 1,3 procent mindre i september 2011 än året innan. I augusti ökade produktionen med 0,1 procent. Under januari–september steg den arbetsdagskorrigerade produktionen med 1,9 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i september med 0,4 procent jämfört med augusti. I augusti ökade produktionen med 2,1 procent jämfört med föregående månad. I juli minskade den säsongrensade produktionen med 0,8 procent från juni.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionens tillväxttakt har avtagit och produktionen minskade i september inom flera huvudnäringsgrenar. Produktionen minskade mest inom elproduktionen, med drygt 20 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med något under 11 procent från året innan. Inom skogsindustrin minskade produktionen i september med 5,2 procent. Inom utvinning av mineral sjönk produktionen i september med 2 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2010–9/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2010–9/2011, %, TOL 2008

I september var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 82,7 procent, dvs. 5,4 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 82,3 procent, dvs. 2 procentenheter lägre än i september 2010. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 84,6 procent, dvs. 10,7 procentenheter högre än året innan.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering. Den viktigaste orsaken till att uppgifter reviderats är den estimering som använts inom näringsgrenen el- och elektronikindustri (26–27). Eftersom uppgifter inte erhålls inom tidtabellen för statistikproduktionen när det gäller vissa börsbolag är man tvungen att estimera uppgifterna. Näringsgrensuppgifterna måste estimeras åtta gånger om året. Inom näringsgrenen el- och elektronikindustri (26–27) har man undantagsvis varit tvungen att korrigera felaktiga primäruppgifter som ursprungligen tillställts Statistikcentralen för andra och tredje kvartalet. Dessa förändringar har inverkat på indextalen och förändringsprocenten för årets början. Vid statistikföring av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens periodskatteuppgifter. Med skattematerialet täcker man nästan 70 procent av produktionen i företag med mindre än 50 anställda. Deras andel av industriproduktionen är omkring 13 procent. Statistikcentralen har inte tillgång till periodskattematerialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för den månad som publiceras, dvs. september i det här fallet. Vid beräkningen av de reviderade uppgifterna för augusti, som nu publicerats, har Statistikcentralen haft tillgång till Skatteförvaltningens material.

De reviderade uppgifterna för september publiceras 9.12.2010 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Det slutliga indexet för år 2010 har beräknats och vikterna för förädlingsvärdet och bruttovärdet för år 2010 har börjat användas

Statistikcentralen publicerar de slutliga årsvolymindexen för år 2010 i samband med indexet för september. Beräkningen av det preliminära månatliga volymindexet baserar sig på ett urval av omkring 1 000 arbetsställen eller företag. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin som beräknats i statistiken över industristrukturen. Samtidigt har både de näringsgrensvisa vikterna för förädlingsvärdet och de stratumvisa bruttovärdevikterna ändrats för att motsvara situationen år 2010. Ändringarna inverkar på uppgifterna för år 2010 och början av år 2011.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/09/ttvi_2011_09_2011-11-10_tie_001_sv.html