Käsitteet ja määritelmät

Aineet ja tarvikkeet -nimikkeistö
Hyödyke

Hyödykkeellä tarkoitetaan aineellista tai aineetonta välinettä, joka välittömästi (kulutushyödyke) tai välillisesti (tuotantohyödyke) tyydyttää ihmisen tarpeita.

Aineellisiin hyödykkeisiin luetaan sekä tuotteet että aineet ja tarvikkeet. Palvelut ovat aineettomia hyödykkeitä. (Muita aineettomia hyödykkeitä voivat olla esim. digitaalisessa muodossa oleva tieto tai jonkin aineellisen hyödykkeen tuotanto-oikeus.)

Hyödykkeiden tuotanto (teollisuustuotanto) käsittää myös ns. teolliset palvelut. Teollisia palveluita ovat muokkaus, käsittely, työstö yms. viimeistely, ylläpito ja korjaukset sekä asennukset. Teollisilla palveluilla on hyödyketilaston PRODCOM-tuotenimikerekisterissä omat PRODCOM-palvelunimikkeensä.

Eräät teollisista palveluista luokitellaan kuitenkin toimialaluokituksessa (TOL) ei-teollisiksi palveluiksi, esim. ajoneuvojen huolto ja korjaus sekä konttori- ja tietokoneiden huolto ja korjaus, joten ne eivät kuulu teollisuuden hyödyketiedustelun piiriin. Sama koskee myös ohjelmistojen suunnittelua ja valmistusta sekä konsultointia ym. tietojenkäsittelypalveluja.

Kokonaiskäyttö

Aineiden ja tarvikkeiden kokonaiskäyttöön sisältyy kalenterivuoden tuotantoon käytetyt yrityksen ulkopuolelta ostetut tavarat ja omassa yrityksessä jatkojalostettavaksi valmistetut tuotteet. Kysytään määrä.

Kokonaiskäyttötieto kysytään täydentäväksi tiedoksi niistä aine- ja tarvike-hyödykenimikkeistä, joista ostojen ei uskota kuvaavan todellista aine- ja tarvikekäyttöä riittävän hyvin.

Kokonaiskäytön määrä = tilastovuonna tuotantoon käytetty ostettujen aineiden ja tarvikkeiden määrä + samassa oikeudellisessa yksikössä jatkojalostettavaksi valmistettujen aineiden ja tarvikkeiden määrä.

Jos kokonaiskäyttö kysytään ao. panosnimikkeeltä, se kysytään ainoastaan Tilastokeskuksen (TK) omia tarpeita varten.

Kokonaistuotanto

Kokonaistuotannon määrä tarkoittaa kalenterivuoden aikana valmistettua yrityksen tai toimipaikan tuotantoa. Se koostuu myydystä ja myytäväksi aiotusta, varastoon valmistetusta tuotannosta sekä tuotannosta, jota jatkojalostetaan tai on jo jatkojalostettu omassa yrityksessä. Kalenterivuoden kokonaistuotanto kysytään - myydyn tuotannon lisäksi - vain erikseen määritellyistä hyödykkeistä. Kokonaistuotannosta ilmoitetaan yleensä ainoastaan määrä, ei arvoa.

Kokonaistuotantotieto kysytään täydentäväksi tiedoksi niistä tuotanto-hyödykenimikkeistä, joista myydyn tuotannon tietojen (eli myynnin) ei uskota kuvaavan todellista valmistusta riittävän hyvin.

Kokonaistuotannon määrä = tilastovuoden aikana valmistetun tuotannon määrä riippumatta siitä, onko se valmistettu myytäväksi tai jatkojalostettavaksi saman oikeudellisen yksikön sisällä.

Jos kokonaistuotanto kysytään ao. tuotenimikkeeltä, se kysytään joko Eurostatin tarpeisiin tai Tilastokeskuksen (TK) omia tarpeita varten.

Mittayksikkö

Määrätietojen (näitä on 0 - 2 kpl / tuotenimike) mittayksiköt näkyvät Stat-Fin-tietokantataulukoissa heti tuotenimiketekstin perässä suluissa, muodossa (ensisijainen mittayksikkö / toissijainen mittayksikkö), esim. (kg / m2) tai (kg / -).

Hyödykenimikkeestä voidaan hyödyketiedustelussa kysyä määrätietoa yhdessä tai kahdessa mittayksikössä tai ei määrätietoa lainkaan. Jos kysytään kaksi määrätietoa, niin molempiin näistä pitäisi tiedonantajan vastata.

Käytössä on vajaa 40 erilaista mittayksikköä. Siksi määrätietojen yhteenlaskussa on suuria rajoituksia.

Mittayksiköt voivat kuvata painoa tai bruttovetoisuutta, pituutta, pinta-alaa, tilavuutta, lukumäärää (kappaletta tai paria), tehoa ja energiaa, bruttolämpöarvoa tms.

Ensisijainen mittayksikkö tuotetiedoissa on EU:n vaatima mittayksikkö. Tämä koskee sekä myydyn tuotannon että kokonaistuotannon määrätietoja.

Toissijainen mittayksikkö tuotetiedoissa on kansallisten tarpeiden takia käytetty mittayksikkö. Motiivina on usein se, että juuri siinä mittayksikössä tiedonantajat pystyvät määrätiedon antamaan. Tämä koskee sekä myydyn tuotannon että kokonaistuotannon määrätietoja. Jos toissijaista määrätietoa ei kysytä, on vastaava mittayksikkö merkitty viivalla (-).

Jos ensisijaisen mittayksikön merkintänä on viiva (-), niin ao. tuotenimikkeeltä ei kysytä määrätietoja lainkaan. Silloin kyseessä on joko palvelunimike tai sellainen sisällöltään hyvin heterogeeninen, esimerkiksi ns. kaatoluokkanimike, josta ei voida kysyä tietoja ainoastaan yhdellä mittayksiköllä.

Vähäisessä määrässä tuotantonimikkeitä ensisijainen ja/tai toissijainen mittayksikkö vaihtuu edelliseen vuoteen nähden. Mittayksiköt voivat esim. vaihtaa paikkojaan tai puuttuvan toissijaisen mittayksikön paikalle voi tulla uusi mittayksikkö.

Mittayksikkö aine- ja tarviketiedoissa: Näissä tiedoissa on käytössä ainoastaan yksi mittayksikkö (ja yksi määrätieto) hyödykenimikettä kohden. Mittayksiköt on valittu Tilastokeskuksen omista tarpeista käsin. Mittayksiköt aineiden ja tarvikkeiden määrätiedoissa eivät vaihtele yhtä paljon kuin tuotetiedoissa (tuotantotiedoissa).

Myyty tuotanto

Teollisuuden hyödyketilastossa myydyllä tuotannolla tarkoitetaan yrityksen tai toimipaikan valmistaman tuotannon kalenterivuoden aikana tapahtunutta myyntiä yrityksen ulkopuolelle, tuotannon valmistusajankohdasta riippumatta.

Myyty tuotanto sisältää myös varastosta myynnin. Myydyn tuotannon arvoon tai määrään ei sisällytetä niiden tavaroiden myyntiä, jotka on sellaisenaan, ilman jatkojalostusta, myyty edelleen toisille yrityksille (kauppatavarat).

Oikeudellinen yksikkö

Oikeudellinen yksikkö on yhteisö tai liiketoiminnan harjoittamista varten rekisteröitynyt organisaatio.

Oikeudellinen yksikkö yksilöidään y-tunnuksella. Oikeudellisia yksiköitä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, osuuskunta, valtion liikelaitos ja säätiö.

Ostetut aineet ja tarvikkeet

Ostetuilla aineilla ja tarvikkeilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana tuotantoa varten yrityksen ulkopuolelta ostettuja raaka-aineita, puolivalmisteita, lisäaineita ja tarvikkeita. Kysytään arvo ja määrä.

Tiedonantoyksikkö

Teollisuuden hyödyketilastossa tiedonantoyksikkönä on yritys tai yrityksen toimipaikka, jonka pääasiallinen toimiala on teollisuus (B Kaivostoiminta ja louhinta tai C Teollisuus). Täten myös ei-teollisten yritysten toimipaikat, jotka harjoittavat teollista toimintaa, kuuluvat tiedusteluun.

Tuotantotiedustelun yritykset ja toimipaikat on valittu siten, että EU:n PRODCOM-asetuksen säätämä edustavuusvaatimus täyttyisi, eli vähintään 90 % kunkin teollisuuden toimialan tuotannon arvosta on sisällyttävä tilastoon. Täten teollisuuden tuotantotiedot kerätään pääsääntöisesti kaikilta vähintään 10 henkilön yritysten toimipaikoilta. Lisäksi joillakin teollisuuden toimialoilla tiedusteluun kuuluu myös tätä pienempien yritysten toimipaikkoja, jotta EU:n edustavuuskriteeri täyttyisi. Tarkemmin tiedustelun kehikko, tiedustelujoukko ja siihen sisältyvä otososa on kuvattu tilaston laatuselosteessa, kohdassa 2 Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus (vain suomeksi).

Tiedot aineista ja tarvikkeista, niiden ostoista ja kokonaiskäytöstä, kysytään eri tiedustelulomakkeella kaikilta vähintään 20 henkilön yritysten toimipaikoilta teollisuudessa. Muutenkaan tiedonantajien ilmoittamat aine- ja tarviketiedot eivät ole yhtä kattavat kuin tuotantotiedot, koska aine- ja tarviketietojen täyttöohjeissa pyydetään ilmoittamaan ostot ainakin 80-prosenttisesti sekä kokonaiskäyttö 100-prosenttisesti niissä nimikkeissä, joissa kokonaiskäyttö kysytään. Eli tiedonantoyksiköiltä halutaan tietää ainakin tärkeimmät tuotannossa käytetyt aineet ja tarvikkeet kalenterivuoden aikana.

Aine- ja tarviketiedot kerätään nykyisin vain parittomilta tilastovuosilta tilastovuodesta 2013 lähtien. Ensimmäinen tiedustelusta väliin jäävä vuosi oli siten tilastovuosi 2014.

Tilastoyksikkö

Tilastoyksikkönä on yritys tai toimipaikka, jonka pääasiallinen toimiala on teollisuus (TOL 2008 pääluokka B tai C ). Täten myös ei-teollisten yritysten toimipaikat, jotka harjoittavat teollista toimintaa, kuuluvat tiedusteluun. Pienimmät teollisuusyritykset on rajattu tilaston perusjoukon ja tiedustelun poimintakehikon ulkopuolelle. Tarkemmin tiedustelun kehikko, tiedustelujoukko ja siihen sisältyvä otososa on kuvattu tilaston laatuselosteen kohdassa 2 Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus.

Toimipaikka

Toimipaikalla tarkoitetaan taloudellista yksikköä, jossa saman omistajuuden tai valvonnan alaisuudessa harjoitetaan mahdollisimman samanlaisten hyödykkeiden tuotantoa tavallisimmin yhdellä sijaintipaikalla. Teollisuuden hyödyketilastossa käytössä oleva toimipaikkatunnus seuraa pääsääntöisesti Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin toimipaikalle antamaa ja sillä käyttämää toimipaikkatunnusta. Vastaukset kuvaavat sitä toimipaikkaa tai toimipaikkayhdistelmää, joka on teollisuuden hyödyketilastossa linkattuna ao. toimipaikkatunnukseen. Toimipaikkayhdistelmä voi kattaa yrityksen kaikki teolliset toimipaikat.

Tollaus

Tollauksella tarkoitetaan sopimukseen perustuvaa rikasteiden (esim. kupari, nikkeli) palvelusulatusta / palkkiosulatusta. Sulatto käsittelee sopimuskumppaninsa omistamat raaka-aineet eli rikasteet, toimittaa tuotteet sopimuskumppanille tai lopulliselle asiakkaalle ja laskuttaa sopimuskumppania sulatuspalvelusta.

Tuotantonimikkeistö

Teollisuuden hyödyketilastossa käytettävä tuotantonimikkeistö (tuoteluokitus) perustuu vuodesta 1997 lähtien Euroopan unionin vuosittain päivitettävään teollisten toimialojen tuotannon PRODCOM-luokitukseen (Classification of goods used for statistics on industrial production in the EU), jonka tuotenimikkeet ovat 8-numeroisia.

PRODCOM-luokitus ei sisällä kaikkia tuoteryhmiä, joten sitä on täydennetty kansallisilla lisänimikkeillä. Osa PRODCOM-luokituksen nimikkeistä on lisäksi jaettu kansallisiin alanimikkeisiin. Kansalliset nimikekoodit ovat 10-numeroisia. Koodin neljä ensimmäistä numeroa vastaavat Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen (NACE Rev. 2) koodia ja siten Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2008:n neljää ensimmäistä numeroa. Koodin kuusi ensimmäistä numeroa vastaavat EU:n tilastollista toimialoittaista tuoteluokitusta (CPA, European Classification of Products by Activity).

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/kas.html