Publicerad: 17.6.2019

Risken för dödsfall i arbetet har minskat bland lantbruksföretagare under de senaste tio åren

Risken för dödsfall i arbetet har sjunkit bland lantbruksföretagare med 5,1 procent under åren 2008–2017. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet, där man jämförde två femårsperioder med varandra. Under åren 2008–2012 inträffade totalt 28 olycksfall i arbetet som ledde till döden, dvs. i genomsnitt 7,0 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare. Under åren 2013–2017 inträffade totalt 22 olycksfall i arbetet som ledde till döden, dvs. i genomsnitt 6,6 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om olycksfall som lantbruksföretagare råkat ut för i arbetet år 2017. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolyckor som drabbat andra företagare och löntagarnas olyckor under arbetsfärden.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2017

Arbetsolyckor Arbetsolycksfall Dödsfall på
arbetsplatsen
  Med minst
4 dagars
arbetsoförmåga
Arbetsolyckor med
minst 4 dagars
arbetsoförmåga per 100 000 personer
 
Löntagare 102 225 36 255 1 671 18
Lantbruksföretagare 4 424 2 962 4 886 2

Löntagarna råkade år 2017 ut för totalt 102 225 sådana arbetsolycksfall som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 36 255 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Det totala antalet arbetsolycksfall bland löntagarna ökade från året innan.

Antalet arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga ökade något bland löntagare jämfört med året innan (+2,9 %). Mätt med incidenstalet låg risken för arbetsolycksfall på samma nivå som år 2016 (+1,0 %). År 2017 inträffade 1 671 arbetsolycksfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per hundra tusen löntagare, medan motsvarande siffra år 2016 var 1 655.

Liksom under tidigare år har lantbruksföretagarna fortfarande ett klart mer riskfyllt arbete än löntagarna i genomsnitt, då incidenstalet för dem är nästan 3 gånger större än för löntagarna. År 2017 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 4 424 arbetsolycksfall, av vilka 2 962 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

Mätt med incidenstalet ökade lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor från året innan (+5,0 %). År 2017 råkade lantbruksföretagare ut för 4 886 arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare. Motsvarade förhållande år 2016 var 4 653.

År 2017 miste totalt 30 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen med dödlig utgång var 24 bland löntagare, 2 bland lantbruksföretagare och 4 bland övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 7 olycksfall som ledde till döden, 6 av dem drabbade löntagare och ett andra än lantbruksföretagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade klart från föregående år, eftersom totalt 46 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2016.

Länkar

Databastabeller om olycksfall i arbetet . Se Ändringar i databasen.


Källa: Olycksfall i arbetet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2017/ttap_2017_2019-06-17_tie_001_sv.html