Publicerad: 18.6.2015

Risken för dödsfall bland lantbruksföretagarna mer än femtedel lägre än för tio år sedan

Korrigering 18.6.2015. De korrigerade punkterna är markerade med röd.

Risken för dödsfall på arbetsplatsen har sjunkit bland lantbruksföretagare med 22 procent under åren 2004–2013. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet, där man jämförde två femårsperioder med varandra. Under åren 2004–2008 inträffade totalt 37 olycksfall i arbetet som ledde till döden, dvs. i genomsnitt 8,3 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare per år. Under åren 2009–2013 dog 25 lantbruksföretagare i olycksfall i arbetet, vilket är i genomsnitt 6,5 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare per år. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare år 2013. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolyckor som drabbat andra företagare och löntagarnas olyckor under arbetsfärden.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2013

Arbetsolyckor Arbetsolycksfall Dödsfall på
arbetsplatsen
  Med minst
4 dagars
arbetsoförmåga
Arbetsolyckor med
minst 4 dagars
arbetsoförmåga per 100 000 personer
 
Löntagare 101 539 40 463 1 887 16
Lantbruksföretagare 4 317 3 518 4 994 4

Löntagarna råkade år 2013 ut för totalt 101 539 sådana arbetsolycksfall som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 40 463 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Det totala antalet arbetsolycksfall bland löntagarna minskade något från året innan. Recessionen som drabbade Finland år 2009 och förändringarna i antalet arbetade timmar förklarar till största delen variationen i antalet arbetsolycksfall åren 2008–2013. Antalet arbetade timmar bland löntagarna ligger fortfarande på en 5 procent lägre nivå än år 2008.

Antalet arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga minskade något bland löntagare jämfört med året innan (-7,1 %). På motsvarande sätt minskade risken för arbetsolycksfall mätt med incidenstalet jämfört med år 2012 (-6,3 %). År 2013 inträffade 1 887 arbetsolycksfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per 100 000 löntagare, medan motsvarande förhållande var 2 013 året innan.

Liksom under tidigare år har lantbruksföretagarna fortfarande ett klart mer riskfyllt arbete än löntagarna i genomsnitt, då incidenstalet för dem är över 2,5 gånger större än för löntagarna. År 2013 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 4 317 arbetsolycksfall, av vilka 3 518 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

Mätt med incidenstalet ökade lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor något från året innan (+0,8 %). År 2013 drabbades lantbruksföretagarna av 4 317 arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare. Motsvarade förhållande år 2012 var 3 518.

År 2013 miste totalt 35 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 16 olycksfall på arbetsplatsen som drabbade löntagare, 4 gällde lantbruksföretagare och 2 övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 13 olycksfall som ledde till döden, alla av dem drabbade löntagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade betydligt från föregående år, eftersom totalt 61 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2012.


Källa: Olycksfall i arbetet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (156,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2013/ttap_2013_2015-06-18_tie_001_sv.html