Publicerad: 19.6.2014

Två av tre olycksfall under resan till eller från arbetet drabbar kvinnor

År 2012 råkade löntagarna ut för totalt 22 296 sådana olycksfall under resan till eller från arbetet som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 9 532 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Olycksfallen under arbetsfärd avviker från arbetsolycksfallen på så sätt att de drabbar kvinnor mer än män. I över två av tre (67,7 %) olycksfall under arbetsfärd var offret en kvinna. Under åren 2000–2011 var andelen nästan densamma, omkring 66 procent. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare år 2012. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolyckor som drabbat andra företagare och löntagarnas olyckor under arbetsfärden.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2012

Arbetsolyckor Arbetsolycksfall Dödsfall på
arbetsplatsen
Med minst
4 dagars
arbetsoförmåga
Arbetsolyckor med
minst 4 dagars
arbetsoförmåga per 100 000 personer
Löntagare 105 496 43 576 2 013 32
Lantbruksföretagare 4 554 3 698 4 953 7

Löntagarna råkade år 2012 ut för totalt 105 496 sådana arbetsolycksfall som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 43 576 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Det totala antalet arbetsolycksfall bland löntagarna minskade något från året innan. Recessionen som drabbade Finland år 2009 och förändringarna i antalet arbetade timmar förklarar till största delen variationen i antalet arbetsolycksfall åren 2008–2012. Antalet arbetade timmar bland löntagarna ligger fortfarande på en 5 procent lägre nivå än år 2008.

Antalet arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga minskade något bland löntagare jämfört med året innan (-4,5 %). På motsvarande sätt minskade risken för arbetsolycksfall mätt med incidenstalet jämfört med år 2011 (-4,6 %). År 2012 inträffade 2 013 arbetsolycksfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per 100 000 löntagare, medan motsvarande förhållande var 2 109 året innan.

Liksom under tidigare år har lantbruksföretagarna fortfarande ett klart mer riskfyllt arbete än löntagarna i genomsnitt, då incidenstalet för dem är nästan 2,5 gånger större än för löntagarna. År 2012 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 4 554 arbetsolycksfall, av vilka 3 698 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

Mätt med incidenstalet minskade lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor något från året innan (-1,9 %). År 2012 drabbades lantbruksföretagarna av 4 953 arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare. Motsvarade förhållande år 2011 var 5 048.

År 2012 miste totalt 61 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 32 olycksfall på arbetsplatsen som drabbade löntagare, sju gällde lantbruksföretagare och fyra övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 18 olycksfall som ledde till döden, 16 av dem drabbade löntagare och två andra än lantbruksföretagare. Antalet dödsfall i arbetet ökade något från föregående år, eftersom totalt 55 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2011.


Källa: Olycksfall i arbetet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2012/ttap_2012_2014-06-19_tie_001_sv.html