Publicerad: 24.5.2012

Två av tre olycksfall under resan till eller från arbetet drabbar kvinnor

År 2010 råkade löntagarna ut för totalt 19 550 sådana olycksfall under resan till eller från arbetet som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 8 769 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Olycksfallen under arbetsfärd avviker från arbetsolycksfallen på så sätt att de drabbar kvinnor mer än män. I över två av tre (67,8 %) olycksfall under arbetsfärd var offret en kvinna. Under åren 2000–2009 var andelen nästan densamma, omkring 65 procent. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare år 2010. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolyckor som drabbat andra företagare och löntagarnas olyckor under arbetsfärden.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2010

  Arbetsolyckor Med minst
4 dagars
arbetsoförmåga
Arbetsolyckor med
minst 4 dagars
arbetsoförmåga per 100 000 personer
Dödsfall på
arbetsplatsen
Löntagare 104 513 44 971 2 103 33
Lantbruksföretagare 4 555 3 898 4 882 6

Löntagarna råkade år 2010 ut för totalt 104 513 sådana arbetsolycksfall som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 44 971 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Det totala antalet arbetsolycksfall bland löntagarna ökade något från året innan. Recessionen som drabbade Finland år 2009 och förändringarna i antalet arbetade timmar förklarar till en stor del variationen i antalet arbetsolycksfall åren 2008–2010. Det totala antalet arbetade timmar bland löntagarna ökade med omkring 2 procent jämfört med år 2009. Antalet arbetade timmar ligger dock fortfarande på en över 5 procent lägre nivå än år 2008.

Antalet arbetsolycksfall med minst fyra dagars arbetsoförmåga ökade något jämfört med året innan (4,5 %). Också mätt med incidenstalet ökade risken för arbetsolycksfall något jämfört med år 2009 (4,7 %). År 2010 inträffade 2 103 arbetsolyckfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per hundra tusen löntagare, medan motsvarande förhållande var 2 008 året innan.

Liksom under tidigare år har lantbruksföretagarna fortfarande ett klart mer riskfyllt arbete än löntagarna i genomsnitt, då incidenstalet för dem är mer än dubbelt så stort som för löntagarna. År 2010 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 4 555 arbetsolycksfall, av vilka 3 898 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

Mätt med incidenstalet låg lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor nästan på samma nivå som året innan (-0,3 %). År 2010 drabbades lantbruksföretagarna av 4 882 arbetsolycksfall med minst fyra dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare. Motsvarade förhållande år 2009 var 4 897.

År 2010 miste totalt 61 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 33 olycksfall på arbetsplatsen som drabbade löntagare, sex gällde lantbruksföretagare och fyra övriga företagare. Under resan till och från arbetet inträffade totalt 18 olycksfall som ledde till döden, av vilka alla drabbade löntagare. Antalet dödsfall i arbetet ökade klart från föregående år, eftersom totalt 48 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2009.


Källa: Arbetsolycksfall 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 09 1734 2963, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2010/ttap_2010_2012-05-24_tie_001_sv.html