Publicerad: 24.5.2011

Risken för dödsfall i arbetet bland lantbruksföretagarna sjunkit klart på tio år

Risken för dödsfall på arbetsplatsen har sjunkit bland lantbruksföretagare med 13 procent under åren 2000–2009. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet, där man jämförde två femårsperioder med varandra. Under åren 2000–2004 inträffade totalt 44 olycksfall i arbetet som ledde till döden, dvs. i genomsnitt 8,8 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare per år. Under åren 2005–2009 dog 33 lantbruksföretagare i olycksfall i arbetet, vilket i genomsnitt är 7,6 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare per år. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare år 2009. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolyckor som drabbat andra företagare och löntagarnas olyckor under arbetsresan.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2009

  Arbetsolyckor Med minst
4 dagars
arbetsoförmåga
Arbetsolyckor med
minst 4 dagars
arbetsoförmåga per 100 000 personer
Dödsfall på
arbetsplatsen
Löntagare 98 466 42 979 2 008 26
Lantbruksföretagare 4 731 4 045 4 897 4

Löntagarna råkade år 2009 ut för totalt 98 466 arbetsolycksfall som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 42 979 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Det totala antalet arbetsolycksfall bland löntagarna sjönk klart från året innan. Recessionen som drabbade Finland år 2009 och förändringarna i antalet arbetade timmar förklarar till en stor del förändringen. Det totala antalet arbetade timmar bland löntagarna sjönk med omkring 7 procent jämfört med år 2008.

Antalet arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga minskade med en femtedel jämfört med året innan (-20,4 %). Också mätt med incidenstalet sjönk risken för arbetsolycksfall med nästan en femtedel från år 2008 (-17,3 %). År 2009 inträffade 2 008 arbetsolyckfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per 100 000 löntagare, när motsvarande förhållande året innan var 2 428.

Liksom under tidigare år har lantbruksföretagarna fortfarande ett klart mer riskfyllt arbete än löntagarna i genomsnitt, då incidenstalet för dem är mer än dubbelt så stort som för löntagarna. År 2009 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 4 731 arbetsolycksfall, av vilka 4 045 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

Mätt med incidenstalet minskade lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor från året innan (-6,2 %). År 2009 drabbades lantbruksföretagarna av 4 897 arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare. Motsvarade förhållande år 2008 var 5 220.

År 2009 miste totalt 48 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 26 olycksfall på arbetsplatsen som drabbade löntagare, fyra gällde lantbruksföretagare och sex övriga företagare. Dessutom inträffade under resan till och från arbetet totalt 12 olycksfall som ledde till döden, av vilka 11 drabbade löntagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade klart från föregående år, eftersom totalt 60 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2008.


Källa: Arbetsolycksfall 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (175,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2009/ttap_2009_2011-05-24_tie_001_sv.html