Publicerad: 30.11.2010

Antalet olycksfall i arbetet 153 000 i Finland år 2008

Under år 2008 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt något över 153 000. Löntagarna råkade ut för nästan 142 000 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för omkring 11 600 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. omkring 130 500 fall, medan omkring 22 700 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som lett till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalat ersättning för sjukkostnader.

Löntagarnas, företagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall efter allvarlighet år 2008

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
Totalt 153 166 130 510 22 656
Mindre än 4 dagar 80 320 68 643 11 677
Minst 4 dagar 72 786 61 826 10 960
Dödsfall i arbetet 60 41 19
       
Löntagare 141 531 119 328 22 203
Mindre än 4 dagar 76 839 65 338 11 501
Minst 4 dagar 64 644 53 960 10 684
Dödsfall i arbetet 48 30 18
       
Företagare 6 389 5 936 453
Mindre än 4 dagar 2 695 2 519 176
Minst 4 dagar 3 689 3 413 276
Dödsfall i arbetet 5 4 1
       
Lantbruksföretagare 5 246 5 246
Mindre än 4 dagar 786 786
Minst 4 dagar 4 453 4 453
Dödsfall i arbetet 7 7

Antalet arbetsolycksfall fortsatte att öka år 2008. År 2007 skedde något över 149 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2006 var något över 146 000. Ökningen av antalet arbetsolycksfall beror i huvudsak på systemet med fullkostnadsansvar inom sjukvården, som togs i bruk i början av år 2005. Enligt systemet ska vårdinrättningar alltid rapportera om arbetsolycksfall till försäkringsbolagen. Lagändringen har ökat antalet lindriga arbetsolycksfall som lett till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga. Tidigare rapporterades inte alla sådana arbetsolycksfall till försäkringsbolagen. På grund av ändringen är uppgifterna för tidigare år inte helt jämförbara med totaluppgifterna för åren 2005–2008. Den inverkan som ändringen haft på arbetsolycksfall som lett till minst fyra dagars arbetsoförmåga är däremot mindre.

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2008 miste totalt 60 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 30 olycksfall på arbetsplatsen som drabbade löntagare, sju gällde lantbruksföretagare och fyra övriga företagare. Dessutom inträffade under resan till eller från arbetet totalt 19 olycksfall som ledde till döden, 18 av dem drabbade löntagare och en företagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade klart från föregående år, eftersom totalt 76 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2007.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 48 löntagare, sju lantbruksföretagare och fem andra företagare.


Källa: Arbetsolycksfall 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2008/ttap_2008_2010-11-30_tie_001_sv.html