Julkaistu: 22.5.2007

Kuoleman riski työpaikalla alentunut viidenneksen kymmenessä vuodessa

Palkansaajien kuoleman riski työpaikalla on alentunut noin viidenneksen vuosina 1996-2005. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen työtapaturmatilastosta, jossa verrattiin kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa. Vuosina 1996-2000 palkansaajille sattui yhteensä 248 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joka merkitsi keskimäärin 2,6 työkuolemaa 100 000 palkansaajaa kohden vuodessa. Vuosina 2001-2005 työpaikkatapaturmissa kuoli 217 palkansaajaa, joka on keskimäärin 2,1 työkuolemaa vuosittain 100 000 palkansaajaa kohden. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2005 sattuneista työtapaturmista. Tilastossa on myös tilastotietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista ja palkansaajien työmatkatapaturmista.

Palkansaajille sattui vuonna 2005 kaikkiaan 111 129 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvausta. Näistä 54 352 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien määrä kasvoi edellisvuodesta selvästi. Pääsyy tähän on sairaanhoidon täyskustannusvastuu-uudistus, jonka seurauksena etenkin julkisen puolen hoitolaitokset ilmoittivat aiempaa useammin työtapaturmista vakuutusyhtiöön. Tapaturmien määrän kasvu kohdistui lähinnä lieviin, alle 4 päivän työstä poissaoloon johtaneisiin työtapaturmiin, joiden määrä kasvoi neljänneksen vuodesta 2004.

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 6,3 prosenttia. Samoin työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski kasvoi vuodesta 2004 hieman (4,6 %). Vuonna 2005 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 2 581 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vastaava suhde vuonna 2004 oli 2 468. Myös työtapaturmataajuus osoittaa työtapaturma-alttiuden kasvaneen hieman. Vuonna 2005 palkansaajille sattui 16,1 vähintään neljän päivän poissaloon johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, kun vuonna 2004 tapaturmataajuus oli 15,2.

Talonrakennustyön ammateissa toimiville sattui edelleen suhteellisesti eniten työtapaturmia vuonna 2005. Ammattiryhmittäinen vertailu osoitti, että talonrakennustyön ammateissa toimiville sattui 10 717 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa sataatuhatta palkansaajaa kohden. Talonrakennustyön ammateissa toimivien työtapaturma-alttius kasvoi hieman edellisvuodesta (+3,0 %). Muita riskialttiita ammattiryhmiä olivat elintarviketeollisuustyön (7 696) ja konepaja- ja rakennusmetallityön (7 689) sekä puutyön (7 609) ammatit. Elintarviketeollisuustyön ammateissa toimivien tapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski aleni lähes yhdeksän prosenttia (-8,8 %). Myös puutyön ammateissa toimivien työtapaturma-alttius laski hieman (-3,5 %). Sen sijaan konepaja- ja rakennusmetallityön ammateissa toimivilla tapaturman riski kasvoi lähes seitsemän prosenttia (+6,9 %).

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna yli kaksinkertainen. Vuonna 2005 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 6 711 työtapaturmasta, joista 5 465 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon. Kuten palkansaajilla, työtapaturmien lukumäärä nousi maatalousyrittäjillä edellisvuodesta selvästi, lähes 15 prosenttia. Keskeisin syy on edellä mainittu täyskustannusvastuu-uudistus.

Tapaturmasuhteella mitattu maatalousyrittäjien työtapaturma-alttius kasvoi edellisvuodesta (+9,5 %). Vuonna 2005 maatalousyrittäjille sattui 5 962 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden. Vastaava suhdeluku vuonna 2004 oli 5 444.

Vuonna 2005 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 99 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 51, maatalousyrittäjien yhdeksän ja muiden yrittäjien viisi. Tämän lisäksi työmatkalla sattui yhteensä 34 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista palkansaajille 31. Työkuolemien määrä kasvoi edellisvuodesta, sillä vuonna 2004 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 80 henkilöä.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat ja työkuolemat vuonna 2005

  Työtapaturmat
Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyyteen johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia/
100 000 henkeä
Työpaikka-kuolemat
Palkansaajat 111 129 54 352 2 581 51
Maatalousyrittäjät 6 711 5 465 5 962 9

Lähde: Työtapaturmat 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marko Ylitalo (09) 1734 3560 ja Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 22.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2005/ttap_2005_2007-05-22_tie_001.html