Työtapaturmat Suomessa vuonna 2002

Palkansaajien työpaikkatapaturmat

Vuonna 2002 palkansaajille sattui yhteensä 57 767 työpaikka- ja 10 037 työmatkatapaturmaa, jotka aiheuttivat vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyden. Tämän lisäksi vakuutusyhtiöt maksoivat sairaskulujen korvauksia noin 39 700 lievemmästä tapaturmatapauksesta sekä 6 300 lievemmästä työmatkatapaturmasta. Työpaikkatapaturmat ovat perinteisesti olleet miesten ongelma: kuten vuonna 2001, niin myös vuonna 2002 kolme neljästä työpaikkatapaturman uhrista oli miehiä (taulukko 1).

Taulukko 1. Työpaikkatapaturmat Suomessa sukupuolen mukaan vuonna 2002

Työpaikkatapaturmat (vähintään 3 sairaspäivää)
  N % per 1 000 palkansaajaa per miljoonaa työtuntia Työkuolemia
Miehet 43 171 74,7 42,1 24,4 35
Naiset 14 596  24,3 14,0 9,4 2
Yhteensä 57 767 100 27,9 17,4 37

Suomalaisten palkansaajien työpaikkatapaturman riski aleni tasaisesti koko 1990 -luvun (kuvio 1). Eri toimialoilla tai ammatti -ym. ryhmissä vallitsevien tapaturmariskien vaihtelua voidaan mitata tapaturmasuhteen tai tapaturmataajuuden avulla. Tapaturmasuhde aleni vuodesta 2001 (28,3), sillä vuonna 2002 sattui 27,9 työpaikkatapaturmaa tuhatta palkansaajaa kohden. Vuonna 2000 suhdeluku oli 28,8. Miesten tapaturmasuhde laski selvästi, mutta naisilla tapaturmariski kasvoi

Myös tapaturmataajuuden lasku osoittaa tapaturmariskin pienentyneen hieman vuosina 2001 - 2002. Taajuus laski keskimäärin 0,9 %. Vuonna 2002 sattui 17,4 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, kun vuonna 2001 lukema oli 17,5. Miehillä tapaturmataajuus laski 1,2 % vastaavana aikana, mutta naisten tapaturmataajuus kohosi 2 prosentilla (taulukko 1).

Kuvio 1. Palkansaajien työpaikkatapaturmat 1 000 palkansaajaa kohden 1990-2002. 

kuva

 

Löydät palkansaajien työpaikkatapaturmat 1 000 palkansaajaa kohden 1990-2002 Excel-tiedostona kohdasta "Taulukot".

Miesten työtapaturmariski on selvästi suurin nuorimmassa ikäryhmässä, ja riski laskee lähes tasaisesti iän myötä. Naisilla puolestaan suhteellisesti eniten työpaikkatapaturmia sattuu vanhimmassa, 55-64-vuotiaiden ikäryhmässä (kuvio 2).

Kuvio 2. Palkansaajien työpaikkatapaturmat 1 000 palkansaajaa kohden sukupuolen ja iän mukaan 2002.

kuva

Palkansaajien työpaikkatapaturmat 1 000 palkansaajaa kohden sukupuolen ja iän mukaan 2002 on Excel-tiedostona kohdassa "Taulukot".

Vuonna 2002 lukumääräisesti eniten tapaturmia sattui eri teollisuuden ammattiryhmissä. Kuviossa kolme on kuvattu kaikki sellaiset ammattiryhmät, joissa työpaikkatapaturman riski on keskimääräistä korkeampi. Talonrakennustyön ammattiryhmässä työpaikkatapaturman riski oli yli neljä kertaa keskimääräistä korkeampi. Elintarviketeollisuuden tapaturmariski laski selvästi vuodesta 2001, mutta on edelleen 3,6 -kertainen keskimääräiseen verrattuna. Vuonna 2001 elintarviketeollisuudessa sattui noin 114 työpaikkatapaturmaa 1000 palkansaajaa kohden, kun vuonna 2002 suhdeluku oli noin 101. Puutyön ammateissa työpaikkatapaturman riski oli edelleen 3,4 kertaa keskimääräistä suurempi kuten vuonna 2001. Massa- ja paperityön ammateissa tapahtui positiivista kehitystä, sillä työpaikkatapaturman riski laski vuodesta 2001 (83,1) vuoteen 2002 tultaessa (78,5) (kuvio 3).

Kuvio 3. Palkansaajien työpaikkatapaturmat 1000 palkansaajaa kohden ammatin mukaan 2002, tapaturmasuhde yli keskiarvon.

kuva

Palkansaajille sattui 50 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa vuonna 2003. Tämä merkitsi keskimäärin 2,4 työtapaturman seurauksena kuollutta 100 000 palkansaajaa kohden. Edellisvuoteen verrattuna tapahtui selvä käänne synkempään suuntaan, sillä työpaikkatapaturmissa menehtyi tuolloin 37 palkansaajaa (1,8 kuollutta 100 000 palkansaajaa kohden). Vuonna 2001 työpaikkatapaturmissa kuoli 43 palkansaajaa. Vuoden 2003 tieto perustuu Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) ennakkotietoihin.

Kuvio 4. Palkansaajien kuolemaan johtaneet työtapaturmat 100 000 palkansaajaa kohden 1990-2003. 

kuva

Palkansaajien kuolemaan johtaneet työtapaturmat 100 000 palkansaajaa kohden 1990-2003 on Excel-tiedostona kohdassa "Taulukot".

Palkansaajien työmatkatapaturmat

Työmatkatapaturmien määrä kasvoi vuosina 2001 - 2002. Vuonna 2002 palkansaajille sattui 10 037 vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyden aiheuttanutta työmatkatapaturmaa, mikä on keskimäärin 4,9 tapaturmatapausta tuhatta palkansaajaa kohden. Tämä oli 285 tapaturmaa enemmän kuin vuonna 2001. Työmatkatapaturmat poikkeavat työpaikkatapaturmista siinä, että niitä sattuu naisille enemmän kuin miehille: noin 62 prosenttia kaikista työmatkatapaturmista sattui naisille. Vuonna 2002 naisille sattui 5,9 ja miehille 3,6 työmatkatapaturmaa tuhatta palkansaajaa kohden.

Työmatkatapaturmissa kuolleiden määrä väheni. Työmatkatapaturmissa kuoli 28 palkansaajaa vuonna 2002, kun vuonna 2001 työmatkalla henkensä menettäneitä oli 43.

Taulukko 2. Palkansaajien työmatkatapaturmat sukupuolen mukaan vuonna 2002.

Työmatkatapaturmat
N % per 1 000 palkansaajaa Kuolemia
Miehet 3 809 38,0 3,7 20
Naiset 6 228 62,0 6,0 8
Yhteensä 10 037 100 4,9 28

Maatalousyrittäjien työtapaturmat

Vuonna 2002 maatalousyrittäjille sattui kaikkiaan vajaa 5 700 vähintään kolmen päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Tämä merkitsi 57,6 työtapaturmaa tuhatta vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, joka on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Jotta maatalousyrittäjien tapaturmasuhdeluvut olisivat vertailukelpoiset palkansaajien kanssa, tilasto ei sisällä ns. asetuksen vammoina korvattuja tapaturmia. Maatalousyrittäjien tapaturmariski oli selvästi suurempi kuin palkansaajilla, yli kolminkertainen. Miesten tapaturmariski on selvästi korkeampi kuin naisilla: miehille sattui 68,5 ja naisille 38,9 työtapaturmaa tuhatta maatalousyrittäjää kohden (taulukko 3).

Vuonna 2003 menehtyi 5 maatalousyrittäjää työtapaturman uhrina. Vuonna 2002 työtapaturmissa kuoli 8 maatalousyrittäjää. Kuolemaan johtaneissa työtapaturmissa tapaturmasuhde aleni. Vuonna 2003 sattui 5,6 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden suhdeluvun ollessa vuonna 2002 8,1.

Taulukko 3. Maatalousyrittäjien työtapaturmat sukupuolen mukaan vuonna 2002.

Työtapaturmat
  N % per 1 000 maatalousyrittäjää Työkuolemia
Miehet 4 257 75,1 68,5 8
Naiset 1 413 24,9 38,9 -
Yhteensä 5 670 100 57,6 8

Päivitetty 23.6.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2002, Työtapaturmat Suomessa vuonna 2002 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2002/ttap_2002_2004-06-15_kat_001.html