Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2016

Exporten av tjänster minskade under andra kvartalet 2016

Exporten av tjänster fortsatte att minska under andra kvartalet 2016 och stannade på en nivå som var lägre än under motsvarande kvartal året innan. Exporten av tjänster uppgick till 5,2 miljarder euro, medan importen av tjänster uppgick till 6,0 miljarder euro. Exporten av tjänster minskade under andra kvartalet med 3,5 procent från året innan medan importen gick ned med 1,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster.

Import och export av tjänster

Import och export av tjänster

Den sammanlagda importen av varor och tjänster ökade och exporten sjönk med tre procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen av totalimporten förklaras av att varuexporten enligt Tullen gick upp med fem procent. Varuexporten enligt Tullen sjönk på samma vis som när det gäller tjänsterna, dvs. med fyra procent. Den betydande ökningen inom förmedlingshandel och tillverkningsuppdrag minskade nedgången av den totala exporten av varor och tjänster till nämnda tre procent.

Utrikeshandel efter region

Europas andel ökade både i fråga om totalexporten och -importen av varor och tjänster. När det gäller exporten förklaras tillväxten av att andelen för EU utanför euro-området ökade med två procentenheter, vilket för sin del delvis förklaras av den ökade exporten till Sverige. Exporten till Ryssland fortsatte att minska och dess andel av totalexporten sjönk med över en procentenhet till bara fyra procent. Exportandelen till Ryssland minskade både i fråga om varor och tjänster. Asiens andel av den totala exporten sjönk med en procentenhet.

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

När det gäller import förklaras ökningen av Europas andel av att Europa utanför EU ökade med över en procentenhet samt av att euro-områdets andel ökade med en procentenhet. Man bör beakta att importen från Ryssland ökade med mer än en procentenhet, vilket förklaras av ökningen av importen inom varuhandeln. Andelarna av den totala importen när det gäller alla övriga granskade områden minskade på bekostnad av Europa.

Utrikeshandel med tjänster efter tjänstepost

Den största delen av värdet för exporten av tjänster härstammar fortfarande från telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster. Exporten minskade dock med mer än 14 procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period året innan. Samtidigt sjönk deras andel av tjänsteexporten med nästan fyra procentenheter. Minskningen när det gäller exporten av tjänster krympte dock på grund av att värdet av royaltyer och licensavgifter, ej specificerat någon annanstans, ökade med en tredjedel under motsvarande period. Deras andel av tjänsteexporten ökade med nästan tre procentenheter. Också fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster samt exporten av transport ökade medan byggande och projektleveranser sjönk.

Export av tjänster efter tjänstepost

Export av tjänster efter tjänstepost

Andelen för byggande och projektleveranser minskade också när det gäller importen av tjänster jämfört med andra kvartalet året innan. Produktionstjänsternas andel ökade däremot. När det gäller övriga affärstjänster sjönk importen av forsknings- och utvecklingstjänster samt fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster, medan importen av tekniska handelsrelaterade och övriga affärstjänster ökade.

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en del av betalningsbalansen . Statistiken omfattar specificeringar av varor och tjänster på en mer detaljerad nivå. Anvisningarna och rekommendationerna i betalningsbalansmanualen (BPM6), som används inom betalningsbalansen, överensstämmer med nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). Nationalräkenskaperna publiceras på kvartals- och årsnivå . Uppgifter om gränsöverskridande varuhandel publiceras av Tullen . Varuhandeln som publiceras av Tullen används som källmaterial för statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster. I statistiken görs avräkningar och tillägg som beror på definitionerna för att komma fram till varuhandeln enligt betalningsbalansen.

Tullens statistiktjänst, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Ari Knuuti 029 551 3344, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/02/tpulk_2016_02_2016-09-15_tie_001_sv.html