Liikennekuolemien määrä ennallaan - pyöräilykuolemien määrä alhaisin vuosiin

Vuonna 2004 tapahtui 6 767 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 375 ja loukkaantui 8 791 ihmistä. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä pysyi vuoden 2003 tapaan edellisvuosia korkeammalla tasolla. Suurin osa kasvusta selittyy kuitenkin tarkempien tilastointiperusteiden käyttöönotolla vuoden 2003 alusta alkaen. Kuolleiden määrä on vaihdellut viime vuosina neljän sadan tuntumassa, nyt kuolleiden määrä pysyi selvästi tämän alla jo toisena vuotena peräkkäin. Kuolleita oli neljä vähemmän kuin edellisvuonna.

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1995--2004

Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinko-
onnettomuudet
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
* Tilastointi muuttunut

Myönteisen turvallisuuskehityksen jatkuminen johtui pääosin henkilöautossa kuolleiden määrän jäämisestä alemmalle tasolle kuin viime vuosina. Henkilöautoissa kuolleiden määrä (221) oli lähes sama kuin vuonna 2003 (217), mutta vuosien 2000-2002 keskiarvoon verrattuna henkilöautossa kuolleita oli noin 10 % vähemmän. Edellisvuosiin verrattuna henkilöautoissa menehtyneiden määrä laski erityisesti kohtaamisonnettomuuksissa. Menehtyneitä oli yhteensä 90, mikä on 16 vähemmän kuin vuosien 2000-2002 keskiarvo. Tieliikennekuolemien väheneminen viime vuosina henkilö-autoilijoiden osalta on tapahtunut lähes yksinomaan ikäryhmässä 25-54 vuotta. Vuoden 2004 aikana menehtyneitä oli vuosien 2000-2002 keskiarvoon verrattuna 34 vähemmän.

Jalankulkijoita menehtyi 49 vuonna 2004, mikä on kymmenen vähemmän kuin vuonna 2003. Loppuvuoden pitkä pimeä kausi käänsi jälleen alkuvuoden hyvän kehityksen jalankulkijoiden osalta. Iäkkäiden jalankulkukuolemia oli edelleen paljon. Lähes puolet menehtyneistä oli yli 64-vuotiaita. Suojatiekuolemien määrä on pysynyt ennallaan viime vuosina.

Pyöräilijöiden tieliikennekuolemat (26) vähenivät selvästi edellisvuodesta (39). Vuosien 2000-2002 keskiarvoon verrattuna pyöräilykuolemien määrä on puolittunut. Erityisesti kesäliikenteen (kesä-elokuu) turvallisuus on parantunut. Pyöräilykuolemien määrä on pudonnut kesäliikenteessä kolmannekseen verrattuna vuosien 2000-2002 keskiarvoon.

Lasten tieliikennekuolemien määrä laski selvästi. Lapsia menehtyi liikenteessä 13, mikä on yhdeksän vähemmän kuin vuonna 2003. Nuorten liikennekuolemien määrä kasvoi edellisvuodesta selvästi, ja on nyt keskimääräisellä tasolla pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Vuoden 2004 aikana tieliikenteessä menehtyi 95 nuorta. Heistä yli 70 % menehtyi henkilöautoissa. Iäkkäiden liikennekuolemien määrissä ei tapahtunut juurikaan muutoksia, mutta keski-ikäisten tieliikennekuolemat vähenivät selvästi. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osallisista rattijuopoista lähes 40 % oli alle 25-vuotiaita.

Menehtyneiden moottoripyöräilijöiden määrä (20) on pysytellyt samalla tasolla jo kolmen vuoden ajan. Kuolleita oli kolme vähemmän kuin vuonna 2003, mutta lähes kaksinkertainen määrä vuosien 1999-2001 keskiarvoon verrattuna. Moottoripyöräkantaan suhteutettuna menehtyneiden määrä laski. Vuoden 2004 kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista neljännes oli kohtaamisonnettomuuksia ja neljännes suistumisia.

Tasoristeysonnettomuuksissa menehtyneiden määrä oli viime vuosien keskimääräisellä tasolla. Menehtyneitä oli seitsemän, kun vuonna 2003 menehtyneitä oli kuusi.

Eräs vuoden 2004 erityispiirteistä oli suuronnettomuuksissa (vähintään neljä menehtynyttä) menehtyneiden määrän kasvu. Konginkankaan tuhoisassa suuronnettomuudessa menehtyi 23 ihmistä. Sen lisäksi tapahtui toinen suuronnettomuus, jossa menehtyi neljä ihmistä. Vuonna 2003 suuronnettomuuksissa ei menehtynyt yhtään ihmistä.

Vuodenajan mukaan tarkasteltuna kesäliikenne sujui kokonaisuudessaan edellisvuotta paremmin. Autojen kohtaamisonnettomuuksien ja pyöräilykuolemien väheneminen laski kuolinlukuja. Uhreja oli kesäliikenteessä 22 ihmistä edellisvuotta vähemmän. Vuosien 2000-2002 keskiarvoon verrattuna kesäliikenteessä menehtyi 56 ihmistä vähemmän. Tammi-helmikuussa menehtyi vuoden 2003 tapaan keskimääräistä vähemmän ihmisiä.

Vuonna 2004 rattijuopumustapauksissa menehtyi 84 ja loukkaantui 1 216 ihmistä. Kuolleiden osalta määrä on 17 enemmän kuin vuonna 2003. Onnettomuuksissa, joissa joku osallinen oli lääkkeiden tai muiden huumaavien aineiden alaisena, kuoli 7 ja loukkaantui 100 ihmistä. Surmansa saaneita oli kolme enemmän kuin vuonna 2003.

Suomen teillä kuoli asukaslukuun suhteutettuna vuonna 2004 enemmän ihmisiä kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Liikennekuolemien määrä väheni kaikissa Pohjoismaissa.

Teillämme ajettiin vuonna 2004 yli 50 miljardia kilometriä. Liikennesuorite kaikkien autojen osalta on kasvanut viimeisten kahdeksan vuoden aikana keski-määrin yli kahden prosentin vuosivauhdilla. Autokanta on kasvanut vastaavana ajanjaksona myös keskimäärin yli kahden prosentin verran vuodessa. Tällä hetkellä autoja on Suomessa jo yli 2,7 miljoonaa.

Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan.

Kuva 2. Tienkäyttäjäryhmän osuus tieliikenteessä kuolleista.

Lähde: Tieliikenneonnettomuudet 2004. Tilastokeskus ja Liikenneturva


Päivitetty 2.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2004, Liikennekuolemien määrä ennallaan - pyöräilykuolemien määrä alhaisin vuosiin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2004/ton_2004_2005-09-02_kat_001.html