Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Tilaston laadinnasta

Tilaston kohteena on valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja erityisesti sen kehitys vuodesta 2007 vuoteen 2008. T&k-rahoitusta tarkastellaan hallinnonaloittain sekä organisaation ja tutkimuksen yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan. Aineisto on koottu yhteistyössä eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa.

Tilastovuoden t&k-rahoitus perustuu hallituksen eduskunnalle antamaan esitykseen valtion talousarviosta. Ilmoitettuihin vuotta 2008 koskeviin lukuihin eivät näin ollen sisälly eduskunnan hyväksymän talousarvion mukaiset t&k-rahoitukseen kohdistuvat lisäykset, jotka perustuvat syksyn 2007 palkkaratkaisuihin ja joiden yhteissumma tilastossa arvioidaan muutamaksi miljoonaksi euroksi. Tilasto on vuosittain laadittu samoin perustein kuitenkin niin, että talousarvioesityksestä selvästi poikkeavat päätökset on otettu huomioon. Lähinnä liitetaulukoissa esitetyt vuotta 2006 koskevat tiedot ovat lisäbudjettien mukaisten päivitysten ja muiden täydennysten myötä nyt lopullisia.

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM aloitti toimintansa vuoden 2008 alusta lukien. Uuden ministeriön pääluokka koostuu entisen kauppa- ja teollisuusministeriön pääluokan määrärahoista, osasta työministeriön pääluokan määrärahoja sekä sisäasiainministeriön pääluokassa aiemmin olleista alueiden kehittämisen määrärahoista. Tässä tilastossa entisen työministeriön t&k-rahoitus sisältyy kokonaisuudessaan TEM:in hallinnonalan rahoitukseen. Sisäasiainministeriön osalta TEM:in luvut sisältävät alueiden kehittämiseen sisältyvät t&k-varat, joista SM:n vastaus aiemmin valtaosin (n. 95 %) koostui. Opetusministeriön lausunnon mukaisesti Museovirasto ei tilastovuodesta 2008 lähtien lukeudu valtion tutkimuslaitosten joukkoon.

T&k-rahoituksen tavoiteluokkajaottelu on kyselylomakkeessa muutettu vastaamaan Eurostatin uudistettua NABS-luokitusta (Nomenclature for the Analysis and Comparison of Scientific Programmes and Budgets, rev. 2007) . Käytännössä muutokset ovat kuitenkin vähäisiä. Tietojen taulukoinnissa ja julkistuksessa käytetään edelleen jaottelua, joka perustuu pohjoismaiseen Nordfors-luokitukseen. Uudistuksen myötä muutama yksikkö on varsin merkittävässä määrin täsmentänyt antamaansa vastausta aiempiin vuosiin verrattuna, millä osin selittyvät muutokset t&k-rahoituksen kohdentumisessa eri tavoiteluokkiin.

Menojen reaalimuutosten laskennassa on indeksinä käytetty Tilastokeskuksen julkisten menojen hintaindeksiä (2000=100). Valtion kokonaismenot ja menot ilman valtion velkaa on deflatoitu kokonaismenojen indeksillä. Tutkimusmenojen deflaattorina on käytetty valtion kulutusmenojen indeksiä. Vuoden 2007 hintaindeksitiedot ovat ennakollisia. Arvio kustannusten nousutasosta vuonna 2008 on saatu valtiovarainministeriön kansantalousosastolta.


Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 27.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2008, 7. Tilaston laadinnasta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2008/tkker_2008_2008-02-27_kat_007_fi.html