Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Sektoritutkimuslaitosten tutkimus- ja kehittämistoiminnan voimavarat

Valtion sektoritutkimuslaitosten ensisijainen tehtävä on hankkia, tuottaa ja välittää tietoa poliittisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Tutkimustehtävän lisäksi tutkimuslaitoksilla on vaihtelevassa määrin valvonta- ja muita viranomaistehtäviä, maksullista ja muuta palvelutoimintaa, näytteenottoa, näytepankkien ja erilaisten muiden kokoelmien ylläpitoa, koulutus- ja neuvontatehtäviä jne. Valtioneuvosto on kesäkuussa 2007 tehnyt periaatepäätöksen valtion sektoritutkimuksen kehittämisestä vastaamaan yhteiskunnan muuttuneita tarpeita. Sektoritutkimuksen rakenneuudistusta koskevat päätökset tehdään vuoden 2008 kuluessa.

Suurin osa tutkimuslaitoksissa tehtävästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta rahoitetaan talousarviossa myönnetyillä määrärahoilla. Budjettivarojen lisäksi toimintaa rahoitetaan ulkopuolisella rahoituksella, joka koostuu maksullisen palvelutoiminnan tuloista sekä muualta kuin laitoksen omilta budjettiluvuilta tulevasta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen osuus perustuu laitosten tulostavoitteisiin ja on siten arvioitu.

Sektoritutkimuslaitosten t&k-rahoitus vuonna 2008

Sektoritutkimuslaitokset saavat vuodelle 2008 omien hallinnonalojensa budjeteista rahoitusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan kaikkiaan noin 282 miljoonaa euroa, mikä on likimain sama kuin vuonna 2007. Näin ollen tutkimuslaitosten t&k-rahoitus laskee reaalisesti kolmisen prosenttia. Sektoritutkimus on rahoituksellisesti entistäkin keskittyneempää, sillä kolmen suurimman laitoksen (Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), jotka vastaavat teknologian sekä maa- ja metsätalouden tutkimuksesta, osuus laitoksille myönnetystä budjettirahoituksesta nousee 52:sta 54 prosenttiin. Näiden sekä kolmen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimivan suuren tutkimuslaitoksen (Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos sekä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) yhteinen osuus kaikesta tutkimuslaitosten t&k-rahoituksesta on 73 prosenttia.

Sektoritutkimuslaitokset saavat ulkopuolista tutkimusrahoitusta vuonna 2008 noin 227 miljoonaa euroa mikä on lähes 45 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Ulkopuolinen rahoitus kasvaa edellisvuodesta runsaalla seitsemällä miljoonalla eurolla. Tutkimuslaitokset arvioivat saavansa EU:lta tutkimusrahoitusta vuonna 2008 yhteensä 33 miljoonaa euroa. Näin ollen EU-rahoituksen määrä palautuu vuoden 2006 tasolle. Laitosten kokonaistutkimusmenot nousevat 509 miljoonaan euroon. Viisi suurinta (VTT, MTT, METLA, KTL ja TTL) vastaavat yhdessä kolmesta neljäsosasta kaikesta tutkimuslaitosten t&k-rahoituksesta.

Tutkimuslaitosten t&k-rahoitus hallinnonaloittain

Hallinnonalojen tutkimusintensiivisyyttä voidaan varsinaisen t&k-toiminnan rahoitusosuuden ohella arvioida myös sillä, kuinka merkittävä rooli sektoritutkimuslaitoksilla on kunkin hallinnonalan toiminnassa. Yliopistojen ja opetusministeriön hallinnonalan yhteiskunnallinen rooli tieteen ja tutkimuksen kentällä on laadullisesti erilainen eivätkä ne siten ole mukana vertailussa.

Tutkimustoiminnan kannalta keskeisten hallinnonalojen t&k-varoista keskimäärin 34 prosenttia käytetään näiden hallinnonalojen tutkimuslaitoksissa. Hallinnonalojen toiminnallinen tutkimusintensiteetti poikkeaa selvästi niiden yleisestä tutkimusintensiivisyydestä. Sekä maa- ja metsätalousministeriön että sosiaali- ja terveysministeriön t&k-rahoituksesta noin 90 prosenttia käytetään niiden tutkimuslaitoksissa. Yleiseltä tutkimusintensiteetiltään selvästi muita suuremman työ- ja elinkeinoministeriön alalla vain vajaa 14 prosenttia käytetään tutkimuslaitosten suorana budjettirahoituksena. Huomattava osa TEM:n hallinnonalalla toimivan VTT:n ulkopuolisesta rahoituksesta tulee Tekesiltä ja tämä huomioiden ministeriön tutkimuslaitosten rahoitusosuus nousisi 19 prosenttiin.


Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 27.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2008, 6. Sektoritutkimuslaitosten tutkimus- ja kehittämistoiminnan voimavarat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2008/tkker_2008_2008-02-27_kat_006_fi.html