Begrepp och definitioner

Annan FoU-personal

Annan FoU-personal omfattar tekniska experter och andra personer som sörjer för genomförandet av FoU-projekt (t.ex. laboranter, adb-programmerare) samt andra personer som utför stödtjänster för FoU-projekt.

FoU-kostnader

Lönekostnaderna för forsknings- och utvecklingspersonal erhålls genom att man räknar ut FoU-verksamhetens andel av lönekostnaderna för de personer som deltagit i forskningsverksamhet. Till lönekostnader räknas egentliga löner samt naturaförmåner till uppskattat faktiskt värde, semesterlöner och semesterpenningar. Till lönekostnader räknas även socialskyddsavgifter, arbetslöshetsavgifter, lagstadgade och frivilliga pensionsförsäkringspremier samt understödsavgifter till understödsfonder.

Till driftskostnader för byggnader hör FoU-verksamhetens uppskattade andel av t.ex. följande kostnadsposter: uppvärmning, el, vatten, hyror, lägenhetsvård, renhållning, försäkringar.

Ämnen och tillbehör: Ämnen och tillbehör som behövs i FoU-projekt, inbegripet även FoU-verksamhetens andel av följande kostnadsposter: böcker, tidskrifter etc. samt anskaffning av maskiner, anläggningar och apparater med en beräknad brukstid på högst ett år.

Inköpta tjänster: Här anges inköp av tjänster i anslutning till FoU-projekt i enhetens egen regi. FoU-projekt som i sin helhet utförts av utomstående räknas däremot till beställningsforskning. Inköpta tjänster kan vara t.ex. konstruktioner, adb-arbeten och andra planeringstjänster som ur tjänsteleverantörens synpunkt vanligen inte utgör FoU-verksamhet. I detta ingår inte sådana forskningsprojekt som i sin helhet har utförts av utomstående.

Övriga driftskostnader: Hit räknas bl.a. FoU-verksamhetens andel av post- och telefonkostnader samt administrativa kostnader (inkl. de lönekostnader för förvaltnings- och underhållspersonal som inte ingår i lönekostnaderna för forskningspersonalen).

Till kostnader för anskaffning av byggnader räknas bara fakturerade kostnader för byggandet av laboratorier, produktionsanläggningar eller andra byggnader som används för forskningsändamål, antingen till fullt belopp eller till den del av kostnaderna som motsvarar FoU-verksamhetens beräknade andel av byggnadens användningsgrad, om byggnaden även tjänar andra ändamål.

Till anskaffningskostnader räknas även genomgripande förbättringar som väsentligt ökar t.ex. byggnadens brukstid eller kapacitet.

Till övriga kostnader för anskaffning av anläggningstillgångar räknas kostnader för anskaffning av maskiner och anläggningar. Kostnaderna beräknas till fullt belopp om de uteslutande tjänar FoU-verksamheten. I annat fall beräknas FoU-verksamhetens andel av kostnaderna i proportion till användningen.

Kostnaderna anges utan mervärdesskatt (moms). De inbegriper kostnader som föranletts av FoU-verksamheten under statistikåret samt aktiverade balansposter. Avskrivningar tas inte med. I avsaknad av närmare uppföljning kan FoU-verksamhetens andel av kostnadsposterna uppskattas t.ex. på basis av hur stor andel av enhetens totala lönekostnader som utgörs av lönekostnader för forskningspersonalen.

Forskare

Forskare och motsvarande är personer vars uppgift är att ta fram ny kunskap eller utveckla nya tillämpningar inom produkt-, process- eller annat utvecklingsarbete. Till denna grupp hör även de personer som ansvarar för ett FoU-projekts innehållsliga ledning och planering. Personer som enbart sköter administrativa uppgifter i anslutning till FoU-projekt hör till gruppen övrig FoU-personal.

Forskning- och utvecklingsverksamhet

Med forskning och utveckling avses systematisk verksamhet för att öka kunskapsmängden och använda kunskapen för att finna nya tillämpningar. Kriteriet är att verksamheten syftar till att frambringa något väsentligen nytt. FoU-verksamhet omfattar grundforskning och tillämpad forskning samt utvecklingsarbete.

Med grundforskning avses sådan verksamhet för frambringande av ny kunskap som inte i första hand är inriktad på praktiska tillämpningar. Till grundforskning hör t.ex. att analysera egenskaper, strukturer och beroendeförhållanden i syfte att ställa upp och testa nya hypoteser, teorier och lagbundenheter.

Inom tillämpad forskning är målet att ta fram ny kunskap som i första hand syftar till en bestämd praktisk tillämpning. Tillämpad forskning kan t.ex. gå ut på att söka efter tillämpningar av de resultat som man kommit fram till inom grundforskningen, eller att hitta på nya metoder för att lösa ett problem.

Produkt- och processutveckling (utvecklingsarbete) avser systematisk verksamhet för användning av kunskap som förvärvats genom forskning och/eller praktisk erfarenhet i syfte att frambringa nya eller väsentligt förbättrade ämnen, produkter, produktionsprocesser, metoder och system.

Forsknings- och utvecklingspersonal

Till en enhets forsknings- och utvecklingspersonal räknas de personer inom enheten som under statistikåret utfört minst 0,1 årsverken (= 10 % av arbetstiden) FoU-arbete eller administrativt arbete eller kontors- eller andra rutinuppgifter med direkt anknytning till FoU-projekt. Till FoU-personal räknas inte sådana personer inom enhetens centralförvaltning som utför administrativa uppgifter eller kontorsuppgifter av allmän natur som betjänar hela enheten.

Produktutvecklingsingenjörer, forskare eller motsvarande personer är personer som har till uppgift att producera ny information eller utveckla nya program inom produkt-, process- eller annat utvecklingsarbete. Också personer som ansvarar för den innehållsmässiga styrningen och planeringen av FoU-projekt hör till denna grupp.

Annan FoU-personal omfattar tekniska experter, övriga personer som genomför FoU-projekt (t.ex. laboranter, dataprogrammerare) och personer inom övriga stödfunktioner för FoU-projekt.

Forskningsårsverke

Ett forskningsårsverke omfattar ett års heltidsinsats i FoU-arbete beräknat enligt normal arbetstid (ca 35 timmar i veckan) inklusive 4-6 veckors semester.

Överskridningar av den normala arbetstiden för vilka betalats ersättning beaktas vid beräkningen av antalet forskningsårsverken.

Universitet

I universitetsstatistiken avses med universitet läroanstalter som hör till läroanstaltstyp 42. Vid universiteten kan man avlägga lägre (kandidat) och högre (magister) högskoleexamina samt vetenskapliga fortsättningsstudier, som är licentiat- och doktorsexamina. Det anordnas också påbyggnadsutbildning vid universiteten och öppen universitetsundervisning.

Yrkeshögskola

I statistiken över yrkeshögskolor avser yrkeshögskolor läroanstalter som hör till läroanstaltstyp 41. Vid yrkeshögskolor kan man avlägga bl.a. yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen. Yrkeshögskolornas huvudmän är kommuner, samkommuner, kommunala eller privata aktiebolag eller stiftelser.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/kas_sv.html