Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta

Sekä t&k-henkilökunnan että –työvuosien määrä huippulukemissa

Yritysten tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli vuonna 2008 lähes 41 800 henkilöä, mikä on enemmän kuin milloinkaan aiemmin. Naisia henkilöstöstä oli edellisvuosien tavoin runsas viidennes. Toimialaluokitus TOL 2008 mukaan tarkastellen naisten osuus oli korkein, 61 prosenttia, kemianteollisuudessa. Myös elintarvikkeiden valmistuksessa osuus oli lähes yhtä korkea. Sen sijaan metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistuksessa harvempi kuin joka kymmenes t&k-työntekijä oli nainen. Tutkijoiden ja tuotekehitysinsinöörien osuus yritysten t&k-henkilöstöstä oli 68 prosenttia ja muut suorittivat erilaisia t&k-toiminnan asiantuntija- ja tukitehtäviä. Tutkijoiden osuus oli korkein, 84 prosenttia, elektroniikkateollisuudessa ja alhaisin, 34 prosenttia, rahoitus- ja vakuutustoiminnan piirissä.

Myös tutkimustyövuosien määrä yrityksissä nousi korkeammaksi kuin koskaan, 33 100. Yliopistotutkinnon suorittaneet tutkijat vastasivat 48 prosentista tehdyistä työvuosista. Teollisuustoimialoilla akateemisten osuus oli runsaat kaksi prosenttiyksikköä yritysten keskimääräistä tasoa alempi, vaikkakin mm. metallien jalostuksessa osuus nousi yli 60 prosenttiin. Energia- ja jätehuollon toimialalla kolmella t&k-tehtävissä työskentelevästä henkilöstä neljästä oli jokin yliopistotutkinto.

Yritysten t&k-henkilöstö sukupuolen mukaan vuosina 2002–2008

Yritysten t&k-henkilöstö sukupuolen mukaan vuosina 2002–2008

Yritysten tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan vuosina 2002–2008

Yritysten tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan vuosina 2002–2008

Yritysten t&k-menot nousivat yli 5 miljardiin euroon

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat vuonna 2008 kaikkiaan 5,1 miljardia euroa. Lisäystä edellisvuodesta tilastoitiin miltei 600 miljoonaa euroa, mutta tästä noin 350 miljoonaa euroa selittyy yritysten tarkentuneilla raportointikäytännöillä. T&k-menojen arvioidaan yritysten antamiin tietoihin perustuen kuitenkin laskevan vuonna 2009 noin 80 miljoonalla eurolla, mutta pysyvän viidessä miljoonassa eurossa. Vähennystä tapahtuisi useimmissa toimialaryhmissä, varsinkin arkkitehti- ja insinööripalveluissa, metalli- ja konepajateollisuudessa sekä puunjalostuksessa.

Elektroniikkateollisuuden panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen nousivat vuonna 2008 yli 2,9 miljardiin euroon ja toimialan osuus koko yrityssektorin t&k-menoista oli 58 prosentin paikkeilla. Toimialaluokitus TOL 2002:n mukaisessa vertailussa elektroniikan ja sähkötuotteiden ohella miltei kaikissa muissakin toimialaryhmissä t&k-panostukset kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen 2008. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan t&k-menot yli kaksinkertaistuivat, osin kuitenkin toimialan tilastoinnin parempaan kattavuuteen perustuen. Tutkimuksen ja kehittämisen toimialan t&k-menot laskivat viisi prosenttia ja rakentamisessa vähennystä kertyi prosentin verran.

Uudenmaan osuus yritysten tutkimus- ja kehittämismenoista oli 39, sekä Pirkanmaan 18 että Pohjois-Pohjanmaan noin 18 ja Varsinais-Suomen 10 prosenttia.

T&k-toiminta valtaosin omarahoitteista

Oman tai konsernin sisäisen rahoituksen osuus yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnasta oli 94 prosenttia. Tekes rahoitti 1) yritysten t&k:ta 190 miljoonalla eurolla, joten se vastasi 67 prosentista vajaan 290 miljoonan euron suuruisesta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkomaisesta rahoituksesta runsas 62 prosenttia oli lähtöisin Euroopan unionilta ja noin kolmasosa rahoituksesta tuli muilta yrityksiltä kuin kansainvälisten konsernien omilta ulkomaisilta yksiköiltä.

Yritysten t&k-menojen rahoitus vuonna 2008

Yritysten t&k-menojen rahoitus vuonna 2008

Joka neljäs teollisuusyritys harjoittaa t&k:ta

Yli 250 työntekijän yritykset vastasivat 81 prosentista tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista. Kokoluokan 50–249 osuus oli 11 prosenttia ja 9 prosenttia t&k:sta oli lähtöisin alle 50 hengen yrityksistä. Yksinomaan kymmenen suurimman yksikön (yrityksen tai konsernin) osuus yritysten kaikista t&k-menoista oli 59 prosenttia.

T&k-toimintaa harjoittavien vähintään 10 henkilöä työllistävien yritysten osuus toimialoittain vuonna 2008

T&k-toimintaa harjoittavien vähintään 10 henkilöä työllistävien yritysten osuus toimialoittain vuonna 2008

1) Tekesin osuus yritysten ilmoittamien toteutuneiden t&k-menojen rahoituksesta, mikä on eri näkökulma kuin tarkasteltaessa Tekesin yrityksille myöntämää rahoitusta.
2) Julkiseen rahoitukseen kuuluvat Tekes, Finnvera, Sitra, valtionhallinto, kunnat ja muut julkiset lähteet, tuetut lainat ja avustukset. Omaan rahoitukseen lasketaan yrityksen ja oman konsernin muiden yksiköiden rahoitus.
3) T&k-toimintaa harjoittavien yritysten osuus on t&k:ta harjoittavien yritysten paneeliin kuuluvien yritysten osuus kunkin kokoluokan ja toimialan yrityksistä. Toimiala 72 poistettu vertailusta.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2008, Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2008/tkke_2008_2009-11-26_kat_002_fi.html