Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Aktieemissionsfordringar, placeringsandelsemissionsfordringar och grundfondsemissionsfordringar

Beloppet av tecknade men icke betalda aktier, placeringsandelar och grundfondsandelar fram till dess att betalningen har erlagts eller teckningen har annullerats.

Aktier och andelar

Aktier, grundfonds- och placeringsandelar samt andra sådana andelar som medför rätt till emittentens eget kapital. Med aktier och andelar jämställs fondandelar och bevis som berättigar till teckning av eller avkastning på aktier och placeringsandelar. Omfattar inte aktier och andelar i fastighetsbolag.

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter (finrep-rapportering)

Denna post omfattar avgiftsintäkter från värdepappersförmedling, clearing och avveckling, kapitalförvaltning, förvaring, administrativa tjänster för institutionella kunder, betalningsförmedling, distributionskanaler, strukturerade produkter, värdepapperiseringar, provisioner för kreditgivning, beviljade garantier och andra erhållna provisioner.

Avgiftskostnader

Avgiftskostnader (bilageuppgifter)

Avgiftskostnaderna innehåller kostnader för clearing och avveckling, förvaring, värdepapperiseringar, erhållna lånelöften och garantier samt övriga kostnader.

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

Omfattar två olika poster: 1) avskrivningar enligt plan, vilka grundar sig på tidens gång, samt 2) nedskrivningar, vilka görs på grund av en bestående nedgång i det sannolika överlåtelsepriset.

Bokslutsdispositioner

Som bokslutsdispositioner antecknas ökningar eller minskningar av kumulativa avskrivningsdifferensen som skall beaktas vid uträkningen av den beskattningsbara inkomsten samt ökningar eller minskningar i reserver som får dras av i beskattningen.

Derivatkontrakt

Premier för derivatinstrument samt positiva verkliga värden för derivatinstrument som skall redovisas under aktiva.

Efterställda skulder

Skulder som enligt avtalsvillkoren är efterställda kreditinstitutets övriga åtaganden. I posten redovisas också s.k. eviga lån och andra hybridinstrument som är efterställda kreditinstitutets övriga skulder.

Främmande kapital

Främmande kapital är kapital som utomstående investerar i företaget. Gällande främmande kapital finns alltid återköpsskyldighet. Återbetalningstiden för kortfristigt främmande kapital är högst ett år och för långfristigt främmande kapital mer än ett år. Den viktigaste källan till främmande kapital för företagen är bankerna. Olika former av kreditgivning är kort- och långfristiga krediter, kontokrediter och notariat-lån.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda ränte- och andra kostnader samt upplupna ränte- och andra intäkter, efter korrigering eller komplettering efter bokföringsmässiga grunder (periodiseringsprincip).

Genomsnittlig personalstyrka under räkenskapsperioden

Personalen indelas i högre tjänstemän, övriga tjänstemän och arbetstagare i enlighet med Affärsarbetsgivarnas Centralförbunds lönestatistikbeteckningar och Statistikcentralens lönestatistikbeteckningar. Båda nomenklaturerna omfattar en indelning i ledande respektive övriga befattningar. Gränsdragningen mellan högre tjänstemän och övriga tjänstemän avgörs av företagets interna praxis. Till kategorin arbetstagare hör i huvudsak vaktmästare, städare, gårdskarlar, kokerskor, bilchaufförer osv.

Immateriella tillgångar

Till immateriella tillgångar räknas sådana rättigheter och immateriella tillgångar som förvärvats mot vederlag (t.ex. koncessioner, patent, licenser och varumärken). Immateriella tillgångar som framställts inom ramen för företagets egen utvecklingsverksamhet kan upptas i balansräkningen med iakttagande av särskild försiktighet.

Intäkter från och kostnader för övrig verksamhet

Intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner av engångskaraktär som avviker från kreditinstitutets ordinarie verksamhet.

Kontanta medel

Finländska och utländska sedlar och mynt, checkar, bankväxlar och liknande betalningsmedel samt på anfordran betalbara tillgodohavanden på centralbanker.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar (finrep-rapportering)

Till posten räknas utlåning, inlåning mellan monetära finansinstitut och förutbetalda intäkter. Uppgifterna anges till nominellt värde. I denna post ingår inte upplupna räntor, vilket innebär att posten inte direkt motsvarar balansräkningsposten.

Materiella tillgångar

Till materiella tillgångar räknas fastighetsegendom (bl.a. byggnader, obebyggda mark- och vattenområden, hyresrättigheter till fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar) samt bl.a. adb-utrustning, övriga kontorsmaskiner och kontorsinventarier, konstföremål, myntsamlingar, fordon samt maskiner och anordningar för fastighetsunderhåll.

Materiella tillgångar

Materiella tillgångar (bilageuppgifter)

Till materiella anläggningstillgångar räknas land-, vatten- och skogsområden (obebyggda), byggnader och andra fastigheter samt maskiner och inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar. Posten Fastigheter omfattar förvaltningsfastigheter och fastigheter i eget bruk.

Byggnader och konstruktioner samt mark- och vattenanläggningar räknas till investeringarna för den statistikperiod då de har betalats. Övriga anläggningstillgångar räknas till investeringar för den statistikperiod då anläggningstillgångarna övergår till köparens eller mottagarens förfogande.

Nedskrivning av krediter och andra förbindelser

Nedskrivningar av värdet på fordringar på kreditinstitut samt fordringar på allmänheten och offentliga sektorn. Omfattar även förbindelser som redovisas utanför balansräkningen.

Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar

Här anges finansiella tillgångar (fordringsbevis) som innehas ända till förfallodagen samt nedskrivningar av aktier och andelar i dotter- och ägarintresseföretag, som värderats till anskaffningsutgift.

Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas

Nettointäkter från finansiella tillgångar som företaget har i sin ägo, ofta en längre tid, och som företaget avser att sälja vid lämpligt tillfälle.

Nettointäkter från förvaltningsfastigheter

Nettointäkter från landområden eller byggnader som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring och som inte är i bolagets egen användning.

Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet

Den positiva eller negativa skillnaden (försäljningsbidraget) mellan försäljningspriset och bokföringsvärdet för sådana fordringsbevis, aktier och andelar som räknas till rörliga aktiva.

Positiva och negativa kursdifferenser som uppstått vid valutaväxling eller vid omvandling av valutaswapavtals kapital till inhemsk valuta.

Nettoresultat av säkringsredovisning

Säkring (hedging) är en åtgärd som vidtas i syfte att eliminera risker i samband med t.ex. ränte-, valutakurs- eller råvaruprisutvecklingen, t.ex. genom användning av derivat.

Omsättning

I omsättningen för kreditinstitut och investeringstjänstföretag ingår följande poster: Ränteintäkter + Intäkter från leasingverksamhet + Intäkter från egetkapitalinstrument + Provisionsintäkter + Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet + Övriga rörelseintäkter.

Från 1.1.2005 upptas i enlighet med IAS/IFRS-bokslutsstandarden i omsättningen även Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas + Nettoresultat av säkringsredovisning + Nettointäkter från förvaltningsfastigheter.

Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder

Omfattar kontrakt som gäller försäljning av värdepapper med option utställd till köparen om återförsäljning av värdepapperen till kreditinstitutet. Omfattar även bl.a. avtal om att inom viss tid ställa deposition till annans förfogande (forward/forward-depositioner), obetald del av likvid för värdepapper, emissionsgarantier och bindande tilläggskreditmöjligheter, bindande kreditlöften och ej disponerade kreditlimiter.

Ränteintäkter

Till ränteintäkter räknas bl.a. räntor och räntesubventioner, bötes- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserverings- o.a. provisioner som bestäms på basis av tid och kreditbelopp.

Till ränteintäkter räknas även den till räkenskapsperioden hänförliga delen av skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset för fordringar som förvärvats till ett pris som över- eller understiger det nominella värdet; skillnaden mellan återköpsvärdet och inköpspriset för värdepapper eller andra nyttigheter som köpts med förpliktande återförsäljningsförbindelse (repo), under tiden för avtalets ikraftvarande; intäkter av räntenatur i anslutning till derivatavtal; provisioner som jämställs med räntor periodiseras som ränteintäkter under lånets löptid.

Ränteintäkter

Ränteintäkter (bilageuppgifter)

Posten ränteintäkter innehåller bl.a.

  • Räntor och räntesubventioner, straff- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserveringsprovisioner o.d. provisioner som bestäms på basis av tid och kapitalbelopp
  • Skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset för fordringar som förvärvats till ett pris som över- eller understiger det nominella värdet, till den del som den kan hänföras till räkenskapsperioden
  • Skillnaden mellan återköpsvärdet och inköpspriset för värdepapper eller andra nyttigheter som köpts med förpliktande återförsäljningsförbindelse (repo) under avtalets giltighetstid
  • Intäkter av räntenatur i anslutning till derivatkontrakt.

Provisioner som jämställs med räntor, såsom marginalränta, periodiseras som ränteintäkter under lånets löptid.

Räntekostnader

Räntekostnader (bilageuppgifter)

Posten Räntekostnader innehåller bl.a. räntor, straff- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserveringsprovisioner o.d. provisioner som bestäms på basis av tid och kapitalbelopp; den till räkenskapsperioden hänförliga delen av emissionsförluster på emitterade lån samt den till räkenskapsperioden hänförliga delen av provisioner på erhållna lån utom ersättningar för omedelbara förvaltningskostnader i anslutning till lånebeviljandet.

Räntekostnader

Till räntekostnader räknas bl.a. räntor, bötes- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserverings- o.a. provisioner som bestäms på basis av tid och kreditbelopp. Till räntekostnader räknas även den till räkenskapsperioden hänförliga delen av emissionsförluster på emitterade lån samt den till räkenskapsperioden hänförliga delen av provisioner på erhållna lån exklusive ersättningar för omedelbara förvaltningskostnader i anslutning till beviljandet.

Skuldebrev

Till skuldebreven räknas alla omsättningsbara skuldinstrument, såsom statsskuldförbindelser, kommuncertifikat, obligationer (masskuldebrev) emitterade av stater och andra offentliga organ, bankcertifikat, företagscertifikat samt obligationer och konvertibler emitterade av banker och företag.

Skuldebrev emitterade till allmänheten

Med skuldebrev emitterade till allmänheten avses obligationer, bankcertifikat och andra sådana omsättningsbara innehavar- eller orderskuldebrev som ett värdepappersföretag har emitterat till allmänheten.

Skulder till allmänheten och offentliga sektorn

Skulder till andra än kreditinstitut och centralbanker.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna ränte- och andra kostnader efter korrigering eller komplettering efter bokföringsmässiga grunder (periodiseringsprincip) samt förutbetalda ränte- och andra intäkter.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder

Skatteskulder och -fordringar på grund av periodiseringsskillnader eller andra temporära skillnader.

Värdepappersföretag

Med värdepappersföretag avses företag som av Finansinspektionen erhållit koncession att verka som värdepappersföretag. Värdepappersföretagen får bedriva vidarebefordran och utförande av order avseende finansiella instrument, handel med finansiella instrument för egen räkning, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning, ordnande av emission och garantiverksamhet för finansiella instrument samt ordnande av multilateral handel. Dessutom får värdepappersföretag erbjuda sidotjänster förknippade med ovan nämnda, vilka är bl.a. förvaring av finansiella instrument och produktion och tillhandahållning av investeringsanalyser.

Övriga bundna fonder

Reservfonder, fonder som anges i bolagsordningen samt övriga fonder.

Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter från fastigheter och dividend- och hyresintäkter från fastighetssammanslutningar till bruttobelopp, provisioner och arvoden från företag inom samma koncern eller konsolideringsgrupp för tillhandahållna förvaltningstjänster och för andra liknande tjänster samt övriga intäkter från kreditinstitutets normala verksamhet.

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter (bilageuppgifter)

Denna post omfattar hyresintäkter från fastigheter och dividend- och hyresintäkter från fastighetssammanslutningar till bruttobelopp, provisioner och arvoden från företag inom samma koncern eller konsolideringsgrupp för tillhandahållna förvaltningstjänster och för andra liknande tjänster samt övriga intäkter från kreditinstitutets normala verksamhet.

Övriga rörelsekostnader

Hyreskostnader och övriga kostnader för rörelsefastigheter i egen användning, inklusive hyror för maskiner och anläggningar samt bl.a. fusionsförluster, försäkrings- och andra säkerhetskostnader, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter och andra kostnader som inte är hänförliga till någon annan post.

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader (finrep-rapportering)

Övriga rörelsekostnader omfattar materiella tillgångar, förvaltningsfastigheter, hyreskostnader (inkl. fastighetshyror, hyror för utrustning och föremål samt hyror för trafikmedel), fusionsförluster, avgifter till försäkringsfonder, avgifter till ersättningsfonder för investerare, övriga försäkrings- och säkerhetsutgifter, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter samt övriga rörelsekostnader totalt som beräknats enligt modellen för verkligt värde.

Övriga skulder

Betalningsförmedlingsskulder, leverantörsskulder och andra skulder som inte härrör från utlåningen, samt avsättningar.

Övriga tillgångar

Betalningsförmedlingsfordringar, tillgodohavanden på olika avvecklingskonton, marginalkontofordringar hänförliga till derivatinstrument och andra fordringar som inte direkt kan hänföras till någon annan balanspost.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/kas_sv.html