Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2021, 1 000 euroa (Liitetaulukkoa on korjattu 22.12.2021.)

1.1.- 31.3.2021 1.1.- 30.6.2021
Korkotuotot 62 176
(Korkokulut) 294 1 457
RAHOITUSKATE -232 -1 281
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1) 2) ..
Osinkotulot 1 769 3 428
Palkkiotuotot 144 919 293 241
(Palkkiokulut) 49 849 92 225
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto .. ..
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto .. ..
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 439 700
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -38 -73
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. ..
Liiketoiminnan muut tuotot 5 463 10 362
(Liiketoiminnan muut kulut) 5 167 13 006
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 97 649 222 761
(Hallinnon kulut) 48 766 99 462
josta: (Henkilöstökulut) 28 504 61 307
josta: (Muut hallintokulut) 20 262 38 155
(Kriisiratkaisurahasto- ja talletussuojamaksut) .. ..
(Poistot) 965 1 949
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) .. ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 47 652 120 732
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 15 503 34 072
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 32 149 86 660
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen . .
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 32 149 86 660
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 01.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2021, 1 000 euroa (Liitetaulukkoa on korjattu 22.12.2021.) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2021/02/spy_2021_02_2021-10-21_tau_001_fi.html