Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2021, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2021
VASTAAVAA .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 153 028
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat .. 1) 2)
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 4 907
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ..
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 19 812
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 819
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 36 965
Aineelliset hyödykkeet 5 674
Aineettomat hyödykkeet 14 987
Verosaamiset 4 199
Muut varat 115 364
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät ..
VARAT YHTEENSÄ 357 898
VASTATTAVAA .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 1 513
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa ..
Varaukset 1 787
Verovelat 5 599
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma ..
Muut velat 108 064
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat ..
VELAT YHTEENSÄ 118 499
Pääoma 21 894
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 4 956
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) ..
Muu pääoma 6 321
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 6 687
Kertyneet voittovarat 88 692
Uudelleenarvostusrahastot ..
Muut rahastot 78 025
(-) Omat osakkeet ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 32 036
(-) Väliosingot ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 239 399
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 357 897
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 01.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2021, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2021/01/spy_2021_01_2021-07-01_tau_002_fi.html