Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2017 1.1.- 30.6.2017 1.1.- 30.9.2017
VASTAAVAA      
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 135 675 128 926 137 819
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 753 6 388 6 243
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10 052 9 403 8 216
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 100 12 117 12 389
Lainat ja muut saatavat 3 234 5 003 4 586
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 1 829 1 329 .. 1)
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. .. ..
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 14 924 15 466 23 726
Sijoituspalveluritysten sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. ..
Aineelliset hyödykkeet 6 012 5 899 5 786
Aineettomat hyödykkeet 14 782 15 629 14 979
Muut varat 108 367 138 510 160 871
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. ..
Verosaamiset 4 113 4 071 4 364
VARAT YHTEENSÄ 346 072 357 948 406 912
VASTATTAVAA      
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 3 828 5 867 5 442
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. .. ..
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) .. .. ..
Varaukset 6 689 6 601 6 960
Verovelat 3 452 4 715 6 177
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. ..
Muut velat 91 424 92 578 102 411
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään .. .. ..
Poistoero 33 31 32
Vapaaehtoiset varaukset .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 145 134 134 272 155 939
Pääoma 30 347 29 869 30 869
Ylikurssirahasto 7 317 3 642 3 642
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. ..
Muu pääoma 3 975 3 975 3 975
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -3 166 -2 785 -3 054
Kertyneet voittovarat 111 367 136 598 157 118
Uudelleenarvostusrahastot .. 2 824 2 861
Muut rahastot 49 101 47 388 55 456
(-) Omat osakkeet .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio .. .. ..
(-) Ennakko-osingot .. .. -2 154
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 200 940 223 675 250 973
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 346 074 357 947 406 912
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2017/03/spy_2017_03_2017-12-15_tau_002_fi.html