Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015 1.1.- 30.9.2015 1.1.- 31.12.2015
Korkotuotot 367 622 1 074 1 445
Korkokulut 126 286 454 549
RAHOITUSKATE 240 336 620 896
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1) - 7 -
Osinkotuotot 4 032 4 203 10 975 11 005
Palkkiotuotot 102 746 212 088 318 835 428 939
(Palkkiokulut) 25 098 50 976 74 925 101 607
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 65 70 -30 126
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 1 143 4 172 4 950 3 372
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 86 34 47 -121
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto - - 6 46
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 321 457 1 041 1 240
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot - -988 -988 -974
Muut liiketoiminnan tuotot 7 137 11 844 22 619 32 692
(Muut liiketoiminnan kulut) 3 804 10 825 19 730 28 967
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 86 868 170 415 263 412 346 646
(Hallintokulut) 41 451 84 476 144 977 197 585
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 23 611 49 215 82 979 114 993
josta: Muut hallintokulut 17 840 35 261 61 998 82 592
(Poistot) 796 1 612 2 996 4 688
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -23 -45 -70 284
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) - - - 672
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista - - - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 61 118 241 241
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - -30 -31 -
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 44 582 84 224 115 237 143 177
(Tilinpäätössiirrot) -861 399 293 3 327
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 7 395 14 687 19 224 24 144
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 38 048 69 139 95 720 115 707
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen -237 - -103 -63
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 37 811 69 139 95 616 115 643
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/04/spy_2015_04_2016-04-18_tau_001_fi.html