Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1 - 30.9.2010, 1000 euroa

  1.1. - 30.9.2009 1.1. - 30.9.2010 Muutos-%
Palkkiotuotot 155 109,2 198 234,7 27,8
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 3 244,1 1 535,1 -52,7
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 029,6 2 808,0 38,4
Korkotuotot 2 143,8 1 526,4 -28,8
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 230,5 589,5 -52,1
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 47,6 399,8 739,9
Liiketoiminnan muut tuotot 7 761,8 9 942,3 28,1
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 171 566,7 215 036,6 25,3
Palkkiokulut 34 456,7 48 793,0 41,6
Korkokulut 722,1 899,4 24,6
Hallintokulut 80 599,2 93 856,2 16,4
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3 778,6 3 264,6 -13,6
Liiketoiminnan muut kulut 13 124,1 12 585,3 -4,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 257,9 -10,6 -104,1
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 20,6 25,8 25,2
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 38 607,5 55 621,6 44,1
Tilinpäätössiirrot 4,1 108,7 (X) 1)
Tuloverot 10 243,3 15 310,1 49,5
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 28 368,3 40 419,4 42,5
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 275,9 -20,0 -107,2
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 28 644,3 40 399,4 41,0
1) (X) suurempi kuin 999,9 %

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1 - 30.9.2010, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2010/03/spy_2010_03_2010-12-08_tau_002_fi.html