Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 2009

  31.12.2008 31.12.2009 Muutos-% 1)
VASTAAVAA      
Käteiset varat 16 942,2 9 970,9 -41,1
Saamiset luottolaitoksilta 76 164,7 88 699,4 16,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 3 769,5 6 985,3 85,3
Saamistodistukset 39 274,5 34 472,8 -12,2
Osakkeet ja osuudet 19 768,5 21 441,1 8,5
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 137,6 414,1 200,9
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 23 187,0 25 158,4 8,5
Johdannaissopimukset 1 146,4 476,9 -58,4
Aineettomat hyödykkeet 6 010,8 9 533,3 58,6
Aineelliset hyödykkeet 8 253,8 8 924,4 8,1
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
Muut varat 18 378,5 20 998,3 14,3
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 26 234,5 41 364,0 57,7
Laskennalliset verosaamiset 217,8 378,4 73,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ 239 485,8 268 817,3 12,2
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 63 981,9 79 370,6 24,1
Velat luottolaitoksille 1 716,5 891,7 -48,1
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 077,8 3 636,9 18,2
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 397,7 0,0
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 1 146,4 480,6 -58,1
Muut velat 15 326,4 17 045,2 11,2
Siirtovelat ja saadut ennakot 42 198,2 53 105,2 25,8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 205,6 1 302,0 533,3
Laskennalliset verovelat 311,0 2 511,6 707,6
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 56,1 54,2 -3,4
OMA PÄÄOMA 175 448,0 189 392,5 7,9
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 33 061,3 35 164,5 6,4
Ylikurssirahasto 9 332,4 7 334,7 -21,4
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 895,9 1 664,8 85,8
Vapaat rahastot 32 121,5 41 871,1 30,4
Edellisten tilikausien voitto/tappio 62 851,5 59 355,7 -5,6
Tilikauden voitto/tappio 37 185,4 44 001,7 18,3
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 239 485,8 268 817,3 12,2
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1 182,9 2 980,7 152,0
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 82,7 39,0 -52,8
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 1 100,2 2 941,7 167,4

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 1.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2009, Sijoituspalveluyritysten tase 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2009/04/spy_2009_04_2010-04-01_tau_003_fi.html