Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 2008 ja 2009

  1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2009 Muutos-%
Palkkiotuotot 236 628,9 237 768,6 0,5
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -2 596,2 3 867,6 249,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 764,1 2 041,2 -26,2
Korkotuotot 5 518,9 2 809,2 -49,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot -1 127,9 783,7 *) 1)
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 201,5 65,0 -67,7
Liiketoiminnan muut tuotot 15 262,6 12 243,3 -19,8
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 256 651,9 259 578,6 1,1
Palkkiokulut 59 402,4 50 731,5 -14,6
Korkokulut 2 280,5 981,9 -56,9
Hallintokulut 118 869,3 116 903,7 -1,7
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3 945,7 5 440,2 37,9
Liiketoiminnan muut kulut 16 142,2 18 306,7 13,4
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 29,3 267,5 813,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 209,0 0,7 -99,7
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 55 773,4 66 946,4 20,0
Tilinpäätössiirrot -1 068,2 -144,4 86,5
Tuloverot 16 166,2 15 693,1 -2,9
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 38 538,9 51 108,9 32,6
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -313,3 -6 536,8 (X)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 38 225,6 44 572,1 16,6
1) *) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä, (X) suurempi kuin 999,9%

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 1.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2009, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 2008 ja 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2009/04/spy_2009_04_2010-04-01_tau_002_fi.html