Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2009

  30.9.2008 30.9.2009 Muutos-% 1)
VASTAAVAA      
Käteiset varat 7 930,6 9 094,8 14,7
Saamiset luottolaitoksilta 68 466,5 74 926,6 9,4
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 3 103,5 4 123,2 32,9
Saamistodistukset 42 454,4 32 996,1 -22,3
Osakkeet ja osuudet 29 410,8 19 305,8 -34,4
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 136,5 199,5 46,2
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 17 392,6 24 644,7 41,7
Johdannaissopimukset 0,0 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 6 301,1 9 447,9 49,9
Aineelliset hyödykkeet 8 160,3 8 928,7 9,4
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
Muut varat 15 110,8 36 241,1 139,8
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 28 044,9 28 805,8 2,7
Laskennalliset verosaamiset 811,9 242,3 -70,2
VASTAAVAA YHTEENSÄ 227 324,0 248 956,5 9,5
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 57 688,2 73 263,2 27,0
Velat luottolaitoksille 181,9 1 186,6 552,3
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 6 258,3 5 135,9 -17,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 471,9 (Z)
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 0,0 0,0 0,0
Muut velat 12 945,3 31 052,6 139,9
Siirtovelat ja saadut ennakot 37 569,3 34 278,2 -8,8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 225,3 792,4 251,7
Laskennalliset verovelat 508,3 345,6 -32,0
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 300,4 273,5 -9,0
OMA PÄÄOMA 169 335,5 175 419,8 3,6
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 31 791,1 34 911,0 9,8
Ylikurssirahasto 9 922,9 7 387,6 -25,5
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 943,6 1 158,6 22,8
Vapaat rahastot 24 064,6 41 459,6 72,3
Edellisten tilikausien voitto/tappio 69 414,5 62 105,8 -10,5
Tilikauden voitto/tappio 33 198,8 28 397,2 -14,5
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 227 324,1 248 956,5 9,5
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 15 459,2 18 442,6 19,3
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 88,0 40,6 -53,9
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 15 371,2 18 402,0 19,7
1) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2009, Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2009/03/spy_2009_03_2009-12-08_tau_003_fi.html