Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.–30.9.2008 ja 1.1.–30.9.2009

  1.1.–30.9.2008 1.1.–30.9.2009 Muutos-% 1)
Palkkiotuotot 166 990,4 155 109,2 -7,1
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -1 099,7 3 244,1 *)
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 802,9 2 029,6 -27,6
Korkotuotot 4 476,8 2 143,8 -52,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot -72,6 1 230,5 *)
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 189,5 47,6 -74,9
Liiketoiminnan muut tuotot 10 889,9 7 761,9 -28,7
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 184 177,2 171 566,7 -6,8
Palkkiokulut 43 218,7 34 456,7 -20,3
Korkokulut 1 530,5 722,1 -52,8
Hallintokulut 80 457,2 80 599,2 0,2
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 2 535,0 3 778,6 49,1
Liiketoiminnan muut kulut 9 811,8 13 124,1 33,8
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 257,9 -100,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 20,6 -100,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 46 624,0 38 607,5 -17,2
Tilinpäätössiirrot -86,7 4,1 *)
Tuloverot 12 823,1 10 243,3 -20,1
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 33 714,2 28 368,3 -15,9
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 0,0 275,9 -100,0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 33 714,2 28 644,3 -15,0
1) *) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2009, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.–30.9.2008 ja 1.1.–30.9.2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2009/03/spy_2009_03_2009-12-08_tau_002_fi.html