Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2009

  30.6.2008 30.6.2009 Muutos-% 1)
VASTAAVAA      
Käteiset varat 7 033,7 7 037,1 0,0
Saamiset luottolaitoksilta 66 946,8 70 189,9 4,8
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 1 618,8 3 834,5 136,9
Saamistodistukset 33 512,6 29 846,7 -10,9
Osakkeet ja osuudet 31 501,4 18 871,6 -40,1
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 136,5 199,5 46,2
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 16 973,4 24 487,1 44,3
Johdannaissopimukset 0,0 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 6 318,2 9 727,8 54,0
Aineelliset hyödykkeet 8 023,1 9 007,0 12,3
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
Muut varat 21 251,2 18 994,4 -10,6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 29 058,6 26 493,2 -8,8
Laskennalliset verosaamiset 622,0 94,4 -84,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ 222 996,3 218 783,2 -1,9
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 59 345,6 54 536,1 -8,1
Velat luottolaitoksille 145,3 120,6 -17,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 5 263,0 4 582,2 -12,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 89,6 (Z)
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 0,0 0,0 0,0
Muut velat 16 942,6 17 661,9 4,2
Siirtovelat ja saadut ennakot 36 609,2 30 878,4 -15,7
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 203,5 1 026,2 404,3
Laskennalliset verovelat 182,0 177,2 -2,6
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 308,1 272,9 -11,4
OMA PÄÄOMA 163 342,4 163 974,2 0,4
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 31 268,2 34 909,9 11,6
Ylikurssirahasto 9 918,2 9 158,8 -7,7
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 625,6 1 059,2 69,3
Vapaat rahastot 24 717,6 38 921,0 57,5
Edellisten tilikausien voitto/tappio 69 649,1 62 704,9 -10,0
Tilikauden voitto/tappio 27 163,7 17 221,3 -36,6
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 222 996,3 218 783,2 -1,9
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1 347,9 52 020,6 (X)
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 225,0 42,5 -81,1
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 1 122,9 51 978,1 (X)
1) (X) muutos suurempi kuin 999,9% (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 1.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2009, Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2009/02/spy_2009_02_2009-10-01_tau_003_fi.html