Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Sijoituspalveluyritystilasto

1. Tilastotietojen relevanssi

Sijoituspalveluyritykset -tilasto kuvaa Suomessa toimintaa harjoittavien sijoituspalveluyritysten toiminnan kehitystä. Varsinaisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi esitetään muita sijoituspalveluyritysten toimintaa kuvaavia tietoja. Sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan tilastossa itsenäisinä instituutioina, ei konserneina. Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassapidettäviä.

Tilaston tulkinnan kannalta on tärkeää huomata, että neljännesvuosittaiset tuloslaskelmatiedot esitetään tilastossa yleensä kumulatiivisina. Siten alkuvuonna lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ovat tilastossa mukana kyseisen vuoden loppuun asti. Koska tase kuvaa tietyn hetken varoja ja velkoja, tasetietoja ei voida esittää kumulatiivisina, vaan tase kertoo kunkin neljänneksen päätöspäivän tilanteen. Lopettaneet sijoituspalveluyritykset putoavat siis pois tilastossa esitettävästä taseesta heti lopettamista seuraavalla neljänneksellä. Tästä erosta johtuen tilaston tuloslaskelman tilikauden voitto ei välttämättä täsmää täysin taseen tilikauden voittoon.

Käytetty tilinpäätöskaava perustuu valtiovarainministeriön asetukseen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä sekä Rahoitustarkastuksen em. asetusta täydentävään määräykseen. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen ja Rahoitustarkastuksen yhteisenä suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004/14§) sekä Rahoitustarkastuksen määräykseen ja valtiovarainministeriön asetukseen.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilasto kerätään kokonaistutkimuksena suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä, näiden omistusyhteisöiltä ja ulkomaisten yritysten sijoituspalvelutoimintaa Suomessa harjoittavilta sivukonttoreilta. Tiedot kerätään sähköisesti.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilaston laatu on hyvä. Tilasto perustuu sijoituspalveluyritysten kirjanpitoon. Aineistolle tehdään tarkastusvertailuja.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

- Edellisen vuoden tiedot julkaistaan kesäkuussa (verkko- ja painojulkaisu).
- Ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan kesäkuussa (verkko- ja painojulkaisu).
- Toisen neljänneksen tiedot julkaistaan lokakuussa (verkko- ja painojulkaisu).
- Kolmannen neljänneksen tiedot julkaistaan joulukuussa (verkko- ja painojulkaisu).

Tarkat julkaisupäivät näkyvät tämän sivuston kohdassa "Tulevat julkistukset".

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa verkkojulkaisuna sekä Rahalaitokset-painojulkaisuna. Painojulkaisu sisältää myös luottolaitosten tilinpäätöstilaston. Painojulkaisun sisältö on aina verkkojulkaisua laajempi.

Tuloslaskelma- ja tasetietojen aikasarjat ovat saatavilla vuodesta 1999 alkaen tilaston verkkosivulla tietokantataulukkona. Lisäksi Tilastokeskus tuottaa pyynnöstä muita aikasarjoja sijoituspalveluyritysten liiketoimintaa kuvaavista luvuista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilaston tiedot ovat saatavissa vuoden 1999 alusta alkaen neljännesvuosittaisina. Vuoden 2005 alussa useimmat aikasarjat katkeavat tilinpäätöskaavan muutoksen takia. Silloin otettiin käyttöön sijoituspalveluyritysten tilinpäätösraportoinnissa uusi IAS/IFRS-tilinpäätösstandardi.

Lopettaneiden yritysten käsittelyä muutettiin tilaston tuloslaskelmatietojen osalta kolmannella neljänneksellä 2007. Muutos toteutettiin takautuvasti vuoden 2006 alusta alkaen. Aiemmin lopettaneet yritykset putosivat välittömästi lopettamisen jälkeen pois tuloslaskelmatilastosta. Nyt lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tiedot lasketaan mukaan kumulatiiviseen tuloslaskelmatilastoon aina lopettamisvuoden viimeiseen neljännekseen asti. Muutos ei vaikuta tasetietoihin. Muutos parantaa peräkkäisten neljännesten vertailua vuoden sisällä.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilasto on tuotettu vallitsevan tilinpäätösstandardin mukaisesti ja on vertailukelpoinen muihin sijoituspalveluyritysten tilinpäätöstilastoihin nähden. Tilastossa sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan itsenäisinä instituutioina, ei konserneina.


Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2007, Laatuseloste: Sijoituspalveluyritystilasto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2007/03/spy_2007_03_2007-12-12_laa_001.html