Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2005

Taseet puolivuosittain, 1 000 € *)
sekä muutos edellisestä, (%)
  30.6.2005 31.12.2005 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 14 261,5 21 795,1 52,8
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 117 916,0 124 597,3 5,7
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 11 122,5 16 860,0 51,6
  09 0 Saamistodistukset 33 052,7 30 875,4 -6,6
  11 4 Osakkeet ja osuudet 42 043,7 70 658,6 68,1
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 877,3 890,3 1,5
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 7 503,0 10 570,4 40,9
  15 8 Johdannaissopimukset 19 670,9 10 599,9 -46,1
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 12 509,1 10 677,0 -14,6
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 542,4 5 675,1 2,4
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 357 042,7 310 750,4 -13,0
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 30 822,7 35 171,9 14,1
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 654,3 116,2 -82,2
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 653 018,8 649 237,6 -0,6
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 501 402,0 477 703,3 -4,7
  43 2 Velat luottolaitoksille 24 170,7 15 748,8 -34,8
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 14 277,9 6 969,3 -51,2
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 69,0 0,0 0,0
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 16 307,1 47 908,4 193,8
  50 2 Muut velat 333 329,5 286 487,2 -14,1
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 50 572,2 91 002,4 79,9
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 61 591,7 28 807,0 -53,2
  57 9 Laskennalliset verovelat 1 083,9 780,1 -28,0
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 174,3 273,4 56,9
  65 9 OMA PÄÄOMA 151 442,4 171 260,9 13,1
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 48 654,0 43 451,7 -10,7
  6520 3 Ylikurssirahasto 16 227,3 17 731,3 9,3
  6525 8 Arvonkorotusrahasto      
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 951,6 1 178,6 -39,6
  6535 0 Vapaat rahastot 101,1 345,7 241,6
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 45 702,6 34 581,3 -24,3
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 38 805,8 73 972,3 90,6
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 653 018,8 649 237,6 -0,6
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 4 189,6 27 603,7 558,9
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 202,3 202,3 0,0
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 987,3 27 401,4 587,2
*) Sijoituspalveluyritysten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Päivitetty 31.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2005, Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2005/04/spy_2005_04_2006-05-31_tau_002.html