Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.-31.12.2005

Tuloslaskelma puolivuosittain, 1 000 € *)
  1.1.2005-
31.6.2005
1.1.2005-
31.12.2005
 
  27 9 Palkkiotuotot 154 945,1 314 811,8
  30 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 6 969,1 5 478,1
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista -958,7 1 010,4
  41 9 Korkotuotot 10 093,8 4 523,3
  46 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 11,6 836,3
  48 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0
  50 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 4,7 26,2
  52 1 Liiketoiminnan muut tuotot 1 442,0 6 042,4
  54 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 172 507,6 332 728,5
  58 9 Palkkiokulut 31 696,5 60 143,0
  60 3 Korkokulut 8 780,7 1 906,6
  62 8 Hallintokulut 71 665,7 134 825,2
  64 2 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3 676,5 7 584,9
  66 6 Liiketoiminnan muut kulut 6 608,6 12 044,2
  68 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 1 190,0 940,0
  69 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 2,0
  70 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 48 889,6 115 282,6
  73 5 Tilinpäätössiirrot -29,1 -163,7
  75 0 Tuloverot 12 892,9 28 771,0
  76 9 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 35 967,4 86 347,8
  85 0 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 2 838,4 -4 245,9
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 38 805,8 82 101,9
*) Sijoituspalveluyritysten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Päivitetty 31.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2005, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.-31.12.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2005/04/spy_2005_04_2006-05-31_tau_001.html