Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2005

Taseet neljännesvuosittain, 1 000 € *)
sekä muutos edellisestä neljänneksestä, (%)
  30.6.2005 30.9.2005 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 14 261,5 7 337,3 -48,6
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 117 916,0 132 794,9 12,6
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 11 122,5 11 859,9 6,6
  09 0 Saamistodistukset 33 052,7 37 870,2 14,6
  11 4 Osakkeet ja osuudet 42 043,7 65 443,1 55,7
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 877,3 877,3 0,0
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 7 503,0 7 493,1 -0,1
  15 8 Johdannaissopimukset 19 670,9 15 340,9 -22,0
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 12 509,1 12 032,4 -3,8
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 542,4 5 659,8 2,1
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 357 042,7 542 540,3 52,0
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 30 822,7 27 181,2 -11,8
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 654,3 806,2 23,2
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 653 018,8 867 236,6 32,8
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 501 402,0 702 447,7 40,1
  43 2 Velat luottolaitoksille 24 170,7 16 389,4 -32,2
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 14 277,9 11 642,7 -18,5
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 69,0 0,0 -100,0
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 16 307,1 19 903,5 22,1
  50 2 Muut velat 333 329,5 526 118,1 57,8
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 50 572,2 63 370,0 25,3
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 61 591,7 63 272,9 2,7
  57 9 Laskennalliset verovelat 1 083,9 1 751,1 61,6
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 174,3 140,7 -19,3
  65 9 OMA PÄÄOMA 151 442,4 164 648,1 8,7
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 48 654,0 47 609,7 -2,1
  6520 3 Ylikurssirahasto 16 227,3 15 644,4 -3,6
  6525 8 Arvonkorotusrahasto      
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 951,6 1 851,6 -5,1
  6535 0 Vapaat rahastot 101,1 98,0 -3,1
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 45 702,6 42 357,7 -7,3
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 38 805,8 57 086,7 47,1
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 653 018,8 867 236,6 32,8
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 4 189,6 5 122,6 22,3
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 202,3 1 135,3 461,2
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 987,3 3 987,3 0,0
*) Sijoituspalveluyritysten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Päivitetty 7.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2005, Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2005/03/spy_2005_03_2005-12-07_tau_002.html